ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ (ဧၿပီလ ၂၀၊ ၂၀၁၇)

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္ကို ေဒသခံေတြက ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေစခ်င္ပါသလဲ။

ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေတြဟာ ေရရွားပါးမႈုျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာက္တရားကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဖေရစုိးလဲလူငယ္ကေန လူငယ္စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေနပါတယ္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ထားလဲေက်းရြာရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Media