ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ေမလ ၁၆၊ ၂၀၁၇)

စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲမွာ ခြဲထြက္ေရး၊ မခြဲထြက္ေရး ဆိုတာ ေရးသားထားဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ တုိင္းရင္းသားေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ရွမ္းစာေပပညာရွင္ ၀ုန္း၀မ္းေဆးတုိက္ပိုင္ရွင္ သမားေတာ္ႀကီးလံုးတန္းေကးရဲ႕ရုပ္အေလာင္း သၿဂႋဳလ္တဲ့အခမ္းအနားကုိ ဇနီးသားသမီးေဆြမ်ိဳးေတြက ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေစဖို႔ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ရွမ္းလူငယ္ေတြက သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။

Media