ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ေမလ ၁၇၊ ၂၀၁၇)

ကရင္ျပည္နယ္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၊ အရပ္ဖက္နဲ႔ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ခု သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိင္းဖက္ျခမ္းက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate Of Identity-CI )ကုိ ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔ေနပါတယ္။

Media