ရခိုင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇြန္လ ၁၈၊ ၂၀၁၇)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ မီဒီယာစတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီး (၄)ရပ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရခုိုင္ျပည္နယ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

တရားမဝင္ႏုိင္ငံသားကဒ္ေတြထုတ္ေပးေနတယ္လို႔ဆုိၿပီး ႏိုင္ငံသားကဒ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဝင္ေတြႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ဘူးသီးေတာင္ေဒသခံေတြ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္က်ိေနတဲ့ေရေတြကုိ စစ္ေတြေဒသခံေတြ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး သံုးစြဲေနၾကရပါတယ္။

Media