မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇူလိုင္လ ၁၇၊ ၂၀၁၇)

မြန္ေ႐ွးေဟာင္းေက်ာက္စာျဖစ္တဲ့ ေ႐ႊစည္းခုံမြန္ေက်ာက္စာကို ပုံတူျပန္လည္ထြင္းထုၿပီး မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕႐ွိ သာသနာ ၂၅၀၀ ဗိမာန္ေတာ္မွာစိုက္ထူထားပါတယ္။

ဖာလိန္ေဒသခံေတြ ဒီေရေတာ ဒုတိယအႀကိမ္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲ ဆင္ႏြဲလိုက္ပါတယ္။

DDR လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွဖို႔ လြယ္ကူမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ UNFC ဥကၠ႒ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

Media