ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ၾသဂုတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၇)

H1N1 ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ သဘာ၀ေဆးကို ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို တိုက္ေၾကြးခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းလူငယ္ေတြ အလုပ္အခြင့္အလမ္းရရွိဖို႔အတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကို Chin Civil Society Network(CCSN)ကေန ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာက လူငယ္ေတြကို ေအာက္ေျခဗဟိုျပဳစီမံကိန္းေရးဆဲြေရးနဲ႔ ေက်းရြာလူငယ္ေတြ ေမြးထုတ္ေရးသင္တန္းကို Green အဖဲြ႕က ပို႔ခ်ေပခဲ့ပါတယ္။

Media