ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၀၉၊ ၂၀၁၇)

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခ်င္းလူမႈအဖဲြ႕အစည္းက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသင္တန္း ပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ခ်င္းအက္ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ရွိအစိုးရက အသစ္တစ္ျဖန္ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

ဟားခါးၿမိဳ႕ေန မသန္စြမ္းလင္မယားက ေကာင္းမြန္တဲ့ အိမ္ေနရာ ရရွိထားေပမယ့္ တာ၀န္ရွိသူေတြက ၿမိဳ႕စြန္ဖက္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးတဲ့အတြက္ အိမ္ခန္းငွားၿပီး ေနထိုင္ေနၾကရပါတယ္။

Media