မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၁၁၊ ၂၀၁၇)

မြန္ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ မြန္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မြန္ေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္ဖို႔မလိုဘူးလို႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

MCL ကုမၸဏီကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္တဲ့အဆိုကို မဲခြဲစနစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

Media