ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၇)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈမွာ စ၀္ယြက္စစ္က ဘယ္လုိေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

နာနတ္သီးေစ်းက်တဲ့အတြက္ နာနတ္သီးစိုက္ပ်ိဳးသူေတြ အရံႈးေပၚေနပါတယ္။

Shan Community Collage ကို စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက စတင္သင္ၾကားေနပါၿပီ။

Media