ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ေအာက္တိုဘာလ ၁၁၊ ၂၀၁၇)

ဒီႏွစ္မွာက်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့ဆရာ/မမ်ားေန႔ကို နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ က်င္းပခဲ့သလို မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာလည္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အခမဲ့က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးလာခဲ့တဲ့ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာ့နည္းလာတဲ့အတြက္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လစာကို ၂၀%ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ရပါတယ္။

ကရင့္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာသိရွိနားလည္ဖို႔ လူငယ္ႏုိင္ငံေရး သင္တန္းတစ္ခုကို ေကအဲန္ယူနယ္ေျမထဲမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါတယ္။

Media