မြန္ျပည္နယ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနႏွင့္ တရားမၽွမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႔ခြဲ႔အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

မြန္ျပည္နယ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနႏွင့္ တရားမၽွမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ခြဲ႔ကို ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္ေရး အဖြဲ႔ဖြဲစည္းျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ တို႔ကို မည္သို႔မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အေျခအေန၊ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဆိုပါ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ဟသၤာမီဒီယာက ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

  • ခုႏွစ္

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ခုကို အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ မည္သို႔ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟူေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အစိုးရအား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ တုံ႔ျပန္မႈ၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုပါေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားမႈကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

  • ခုႏွစ္

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥက ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ နယ္ေျမလုေနတာ”

မြန္ျပည္နယ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီး ဝင္းနိုင္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း။

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ARSA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လုံျခဳံေရး က်ိဳးေပါက္မွုမရွိေစရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား အျပည့္အဝ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီး ဝင္းနိုင္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမွုအား ဟသၤာမီဒီယာမွ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

  • ခုႏွစ္

ကရင္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးဟန္ေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

”အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္ အျဖစ္ေျပာင္းဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတာေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိလူငယ္ေတြမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ၊ ဘာလုပ္မွာလဲ တိတိက်က် အေျဖမရွိၾကဘူး”

ကရင္ျပည္နယ္၏ လတ္တေလာ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္၏စီးပြားေရးရာ ေမၽွာ္မွန္း ခ်က္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဟန္ေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

  • ခုႏွစ္

ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ OSS ရုံးမ်ား

ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ေပးအပ္ ထားေသာဌာန(သို႔) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာလ်င္စြာရရွိခံစားၾကရတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

  • ခုႏွစ္

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္အျဖစ္ လိုက္ပါသတင္းယူခဲ့သူ ေစာေလာအယ္စုိးႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

၁ဝႏွစ္ျပည့္ ေရႊဝါေရာင္အေရးအခင္း ျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

“စစ္တပ္က ႏိုင္ငံရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲကို တာ၀န္ေတြ ေပးလိုက္ရၿပီ။ ဒီအေျခအေနကို ထိုးအပ္လိုက္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဒီေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္းက တြန္းအားေပးမႈတစ္ရပ္ဘဲ”

ေစာေလာအယ္စုိးသည္ ၁၉ ၇၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉ ၈၈ခုႏွစ္တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ဥပေဒဘဲြ႔ရခဲ့သည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္သတင္းဌာနတစ္ခုတြင္ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိကုိ European Press တြင္ သတင္းဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႊဝါေရာင္အေရးအခင္းတြင္ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေျခအေနအရ တုိင္းျပည္ကေနထြက္ခြာၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစတင္ကာ ယေန႔အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ နယူးေယာ့ခ္ျပည္နယ္၊ ဘတ္ဖလုိၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ၎ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အေျခအေန၊ သတင္းဓာတ္ပုံ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ရပုံႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းအတြက္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအေရးပါမႈ စသည့္အေျခအေနမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

ေမး။ ။ ေရႊဝါေရာင္ အေရးအခင္းနဲ႔၊ ဒီ့မတိုင္ခင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕သတင္းဌာနက ဘယ္လိုတာ၀န္ေတြ ေပးလိုက္ခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ့္သတင္းဌာနက တာ၀န္ေပးတယ္ဆိုတာထက္ကို အဓိက က က်ေနာ္တို႔ဓာတ္ပုံ ၊ ႏိုင္ငံ ၊ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဥေရာပ သတင္းဌာနရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ျမန္မာျပည္တာ၀န္ခံအေနနဲ႔ က်ေနာ္တာ၀န္ယူထားတယ္။ သူတို႔က ညႊန္ၾကားခ်က္ထက္ကို ကုိယ့္ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏို္င္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနကို က်ေနာ္တို႔က တင္ျပရတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႀကီးျမင့္ လာတဲ့ အေပၚမွာ (၈၈)မ်ိဳးဆက္ကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေတြကို က်ေနာ္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရတယ္။ သတင္းတင္တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ ဘတ္စ္စကားေတြ အသြားအလာမ်ားတဲ့ လူေတြရပ္ထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဓာတ္ဆီေစ်းမတရားထိုးတက္သြားတဲ့အခါ ဘတ္စ္စကားက မထြက္ႏိုင္တဲ့အခါမွာ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲကေနၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ ၊ အဲဒီဘက္က လူထုေတြ ေထာင္နဲ႔ ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ျဖတ္သြားလာေနတယ္။ က်ေနာ္မွတ္တမ္းေတာ့ မတင္ခဲ့ရဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဘန္ေကာက္ကေန က်ေနာ္တို႔ကို တာ၀န္ေပးတယ္ဆိုတာထက္ကို ျမန္မာျပည္သားသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနကို အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဓာတ္ပုံသတင္းေတြ ပို႔ေပးရတယ္။ အဲလိုဘဲ က်ေနာ္ လုပ္ခဲ့တယ္။

ေမး။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ အဲဒီအခ်ိန္က အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားခဲ့တာမို႔ ေရႊဝါေရာင္ အေရးအခင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ ေတြကုိ ကိုယ္ေတြ႔ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ။၂၀၀၇ ၊ ေရႊ၀ါေရာင္အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရက တရား၀င္ ဓာတ္ပုံ သတင္း ေထာက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ဟာက ကိုခင္ေမာင္၀င္းရယ္၊ က်ေနာ္ရယ္ ႏွစ္ေယာက္ဘဲ ရွိတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအရ က်ေနာ္တို႔မွာ လုံၿခံဳမႈလည္း အားငယ္ေနတဲ့အေနအထားရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္ အတိုင္းအတာထိ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနမွာ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ေနတဲ့အခါမွာ တကယ္တမ္း ေရႊ၀ါေရာင္ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးကို အဓိက ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဦးေဆာင္တာက သံဃာေတာ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သံဃာေတာ္ ေတြက က်ေနာ္တို႔ကို သိပ္မသိဘူး။ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ သံဃာေတာ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြကဘဲ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေတြကေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ မိတ္ဆက္ေပးရတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအခါမွာ သံဃာေတြ ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ လုံၿခံဳမႈအရဒီလူဟာ ေထာက္လွန္းေရးလား။ အစိုးရ သူလွ်ိဳလား ။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာန ရဲ႕ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္လား သူတို႔ အေနနဲ႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို စိုးရိမ္တယ္။

က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကူညီဖူးတဲ့လူတိုင္းက အစိုးရဘက္ကလူလား။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အထူးသျဖင့္ စြမ္းအားရွင္ေတြေပါ့ေနာ္။ စြမ္းအားရွင္ေတြက အတိုင္းအတာတစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ ၊ ဖမ္းမယ္၊ ဆီးမယ္ အဲလိုမ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ သူတုိ႔ႀကိဳးစားမႈေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ ႀကဳံခဲ့ရတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခအေနတုန္းကေတာ့ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ အခက္အခဲေတြ ၊ စိုးရိမ္မႈၾကားထဲကေနၿပီးေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းအႀကိဳကာလနဲ႔ ေရႊ၀ါေရာင္ ကာလမွာ သတင္းေထာက္ေတြ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ။ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဘယ္လိုသတင္းဓာတ္ပံုေတြ ႀကိဳးစား ႐ိုက္ယူၿပီး ကိုယ့္သတင္းဌာနကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာေလး ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ။က်ေနာ္က (၈၈)တုန္းက က်ေနာ္အသက္ (၁၇)ႏွစ္ဘဲ ရွိေသးတယ္ေလ။ (၈၈)အေရးအခင္းၿပီး ဓာတ္ပုံေတြ ဘာေတြ ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္က တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ငါလည္း ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားမယ္။ အဲလိုမ်ိဳး တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမိုင္းအလွည့္ အေျပာင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခ်င္တယ္။ စိတ္မွာ က်ေနာ့္ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ရွိတယ္ေလ။ ဆိုေတာ့ ဒီေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္းကာလမွာ အထူးသျဖင့္ စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းေန႔မွာ သံဃာေတာ္ေတြ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကေန ထြက္လာတဲ့ပုံေတြကို က်ေနာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေထာက္လွမ္းေရးလား ၊ အစိုးရသတင္းေပးေတြဘဲလား။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္လား သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မသိဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း သူေမး ေသးပါတယ္။ ဘယ္ကလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္ ဒီႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ကတ္ကို က်ေနာ္ျပရတယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႀကီးလားတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ထဲကေနၿပီးေတာ့ လွည္းတန္း ေက်ာ္ေက်ာ္အထိ က်ေနာ္ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔အတူတူ လမ္းေလွ်ာက္တယ္။

အဲဒီမွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို အဲဒီအခ်ိန္ကာလအထိကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပါဘဲ။ တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနရဲ႕ ဓာတ္ပုံသတင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္သလို တစ္ဖက္မွာကလည္းတကယ့္ ျမန္မာျပည္သား တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔က တကယ့္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္ စိတ္အင္မတန္မွ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူတို႔ေျပာတာ ကေတာ့ ခံစားမႈေတြကို ခ်ဳပ္ထိန္းရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းျပည္အနိဌာ႐ုံကို ျမင္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္ဟာ ဒီတိုင္း ျပည္အေျပာင္းအလဲေတြကို တကယ္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ေသာ ျပည္သူအတြက္ကုိ တကယ္ကို မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးေသာ ရဟန္းသံဃာေတြကို ျမင္တဲ့အခါမွာ အင္မတန္မွ က်ေနာ္ သူတို႔ကို ေလးလည္းေလး စားတယ္။ အင္မတန္မွလည္း ၾကည္ညိဳတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ကိုယ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တကယ္ကို ကိုယ္ရွိတဲ့ေနရာကေနအေကာင္းဆုံး ေထာက္ခံတယ္ဆိုတဲ့အေနအထားမွာ က်ေနာ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ။ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈက ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈႀကီး ျဖစ္လာတယ္လို႔ ယူဆပါ သလဲ။

ေျဖ။ ။(၈၈) အေရးအခင္း ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရက ေနာက္ထပ္ ဒီလိုအေရး အခင္းႀကီး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ျဖစ္စရာအလားအလာမရွိဘူး လို႔ေတာ့ သူတို႔မတြက္ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္အန္တုရဲမယ္လို႔ မတြက္ထား ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ (၈၈) ေနာက္ပိုင္းမွာ လူထုေတြက အဆင္မေျပတဲ့ဘ၀ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာမို႔ အခက္ အခဲေတြ ၊ ဒုကၡေတြ ၊ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး ႀကဳံရတယ္ေလ။ ႏို္င္ငံေရးသမားေတြကို ဖမ္းလည္းဖမ္း၊ ေထာင္ထဲ ထည့္တဲ့လူထည့္၊ ေသတဲ့လူေသ၊ ေထာင္ကေနထြက္လာၿပီး လူစဥ္မမွီတဲ့လူေတြအမ်ားႀကီးဘဲ။ တကယ့္ ႀကီးမားတဲ့ အေရး အခင္းႀကီးတစ္ခု ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာမယ္လို႔ေတာ့ သူတို႔ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ရဲမယ္လို႔ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအရေတာ့ သူတို႔ အဲေလာက္ အထိ တြက္ထားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ကို (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ဖို႔ သံဃာထုေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ စစ္အစိုးရကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတယ္။

သံဃာေတြရဲ႕ေနာက္မွာ လူထုလည္းပါလာတဲ့အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္ေတာ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရက အင္မတန္ကိုမွ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့နည္းနဲ႔ဘဲ သူတို႔ ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္း အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုဟာ ဘယ္လိုဘဲ ခက္ခဲသည္ျဖစ္ေစ အရပ္သားအစိုးရတစ္ခုကို သမိုင္းရဲ႕အလွည့္အေျပာင္းအရ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံံရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲကို တာ၀န္ေတြ ေပးလိုက္ရၿပီ။ ဒီအေျခအေနကို ထိုးအပ္လိုက္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဒီေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္းက တြန္းအားေပးမႈတစ္ရပ္ဘဲလို႔ က်ေနာ္အဲလိုဘဲ ခံယူတယ္။

ေမး။ ။ ၿမိဳ႕ျပပဋိပကၡ အေရးအခင္းကို ဓာတ္ပံုသတင္း လိုက္႐ိုက္ယူရတာမို႔ ဒီအခင္းအက်င္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူ၊ အားေပးခဲ့သူ အားလံုးကို စစ္အစိုးရက နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လိုက္လံဖမ္းဆီးခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဒီစက္ကြင္းက ဘယ္လုိလြတ္ ေအာင္ေရွာင္ထြက္လာခဲ့ရသလဲ။

ေျဖ။ ။အဲဒီကာလမွာေတာ့ စြမ္းအားရွင္ေတြက မစုစုေႏြးတို႔ ဆႏၵျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔လည္း ႀကိဳသတင္းရထားတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္ထင္ သူတို႔ရဲ႕လူအင္အားကုိ တစ္ရာေက်ာ္အထိ သူတို႔သုံးၿပီးေတာ့ ဟုိတုန္းက ဟီး႐ိုးကားႀကီးႏွစ္စီး၊ သုံးစီးနဲ႔ သူတို႔ ပိတ္ရပ္ထားတယ္။ သူတို႔ဖမ္းဖို႔ဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သံဃာေတြ စီတန္း လွည့္လည္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႕အတြက္ကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရႊဂုံတိုင္မွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ စြမ္းအားရွင္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရွိတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္က အလယ္မွာ ရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ။ အင္မ တန္မွ အခက္အခဲေတြႀကဳံတယ္။ က်ေနာ့္ကိုလည္း (၃)ႀကိမ္ေလာက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က်ေနာ့္ကိုဖမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ က်ေနာ္လည္း ရေအာင္ထြက္ေျပးခဲ့ရတာေပါ့။

အဲဒီအေျခအေနမွာ မိသြားရင္လည္း ဘယ္သူမွ အာမခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့္သတင္းဌာနကလည္း က်ေနာ္ မိသြားတယ္ဆိုတာကို ေရဒီယိုကေန ေၾကညာၿပီးေတာ့ အသိေပးတာဘဲ ရွိမယ္။ က်န္တဲ့ဟာ ဘာမွလုပ္မႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္မွ အားတက္စရာေကာင္းတယ္။ လူထုေတြက သတင္းေထာက္ကို အရမ္းခ်စ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီအေရး အခင္းႀကီးဟာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ ႀကီးမားေသာ ေစတနာတရားနဲ႔ ႐ိုးသားစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ရွိေနေသာ ျပည္သူလူထုအားလုံးလို႔ ဆိုေသာေနရာမွာ ဗုဒၶဘာသာ ေရာ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရာ ၊ တျခားဘာသာ၀င္ေတြေရာ အားလုံးအတြက္ကို သူတို႔က ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု ေတြ ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို သူတို႔ေတြက ႀကီးမားေသာေမတၱာနဲ႔ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ႏွလုံးသားထဲက ေပၚလာတဲ့အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္တယ္။

လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုလည္းအျပည့္အ၀ ရတယ္။ ဒီဟာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ သတင္း ေထာက္ေတြ ကိုလည္း အင္မတန္မွ ခ်စ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို အေကာင္းဆုံးသူတို႔ ကူညီၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ကြယ္ကာမႈလည္း ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အခက္အခဲေတြ ၊ အႏၱရာယ္ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း လူထုေတြရဲ႕ ကာကြယ္မႈ ၊ လူထုရဲ႕ေမတၱာကို က်ေနာ္တို႔အေကာင္းဆုံး ခုိလႈံခြင့္ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ကြယ္ကာမႈကို က်ေနာ္တို႔ ရခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒါ့အျပင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့တဲ့ အခက္အခဲေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ရသလဲ။ ဘယ္လို ေရွာင္တိမ္း ၿပီး နယ္စပ္ဘက္ကို ထြက္ခြာလာႏိုင္ခဲ့ပါသလဲ။ ကိုယ့္သတင္းဌာနရဲ႕ လမ္းညႊန္အႀကံေပးမႈေတြမ်ား ပါ၀င္ပါ သလဲ။

ေျဖ။ ။တစ္ခုရွိတာက ဒီအေရးအခင္းမွာ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ Kenji Nagai ကုိ စက္တင္ဘာ (၂၇)ရက္ေန႔မွာ ပစ္သတ္ လိုက္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္က ဟိုနားဒီနားမွာ အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတယ္။ ေသၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီေရႊတိဂုံမွာ လည္း စက္တင္ဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၀၇ မွာ အင္နဲ႔အားနဲ႔ အလုံးအရင္းနဲ႔ ၿဖိဳခြဲလိုက္တဲ့အခါမွာ အားလုံးမွာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ မႈကို မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရင္လည္း ကိုယ္ဘဲ ခံရမယ့္အေနအထားမွာ ျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ သိလိုက္တယ္။ စစ္တပ္က အေပၚစီးမွာ ရသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ပစ္တယ္၊ ခတ္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီစက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔ညမွာ စၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စစ္ကားေတြ ၊ သံခ်ပ္ကားေတြ ျဖတ္သြားျဖတ္လာတာေတြ က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုဘဲ ျမင္ရတဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာအေနအထားတစ္ခုကို ရသြားတဲ့အခါမွာ ေပါ့။

အဲဒီေန႔မွာ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ္ထင္တယ္။ အင္တာနက္ ေတြအားလုံးျပတ္သြားတယ္။ က်ေနာ့္သတင္း ဌာနေတြကိုလည္းဆက္သြယ္လို႔ရတဲ့ အင္တာနက္ေတြအကုန္လုံး ျပတ္သြားၿပီးတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ လည္း ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိသြားၿပီး။ ႐ိုက္တဲ့ဓာတ္ပုံကို က်ေနာ္တို႔သတင္းဌာနကို ျပန္ပို႔ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုမွ ျပန္ပို႔ လို႔မရေတာ့ဘူး။ အင္တာနက္ေတြ အကုန္လုံးျဖတ္ေတာက္လိုက္ၿပီကိုု။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခအေနမွာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိအစိုးရက မွတ္မိ ေနတဲ့အေန အထားမွာရွိေန တဲ့အခါက်ေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒီမွာေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ဘဲ ရန္ကုန္ကေနၿပီးေတာ့ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ္ နယ္ဘယ္မွာ သြားေနတယ္။ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ေနၿပီးမွဘဲ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အခ်ိတ္အ ဆက္ကို ျပန္ရွာၿပီးေတာ့မွ နယ္စပ္ကို ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔ ၊ ၂၀၀၇ မွာေပါ့ ထိုင္းဘက္ျခမ္းကို ေရာက္တယ္။

ေမး။ ။ ခုဆိုရင္ ၂၀၀၇ က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ အစိုးရလည္း ႏွစ္ဆက္ ေတာင္ ေျပာင္း လဲေရာက္လာၿပီမို႔ လက္ရွိ အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြသင္ခန္းစာယူၿပီး ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လို လုပ္ ေဆာင္သြားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ သံုးသပ္ေျပာဆိုေပးပါ။

ေျဖ။ ။က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ ၁၉၇၁ မွာ က်ေနာ္ေမြးခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေတာ္တို႔က ျမန္မာ့ဆို ရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ လက္ထက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ႀကီးခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္ေတြ ဘာေတြ တက္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ၁၉၉၁ ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလအထိ ၁၉၉၁ ကေနၿပီးေတာ့ ကာလတစ္ခုအထိဟာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေအာက္မွာဘဲ က်ေနာ္တို႔ ေနခဲ့ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တိုင္းျပည္က ထြက္သြားေသာ ၂၀၀၇ ေလာက္အထိဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္တပ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာဘဲ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ တိုင္းျပည္အနစ္နာခံ ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ၊ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ လူေတြဟာ ဗမာလူမ်ိဳးအျပင္ တိုင္းရင္းသားေတြအမ်ားႀကီး။ အထူးသျဖင့္ ဒီနယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ဒုကၡအခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေနအထားေတြကို က်ေနာ္တို႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေရာ ၊ သတင္းေတြမွာေရာ ၊ ဒီႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ လူေတြကိုယ္တိုင္ ေျပာျပတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

အခုလည္း ဒီ ၂၀၁၇ မတိုင္ခင္မွာ တိုင္းျပည္ဟာလည္း အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ႀကဳံတယ္။ ဟိုတုန္းက ခင္ခင္မင္မင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြ သူတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြ ေျပာင္းလဲသြား တာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ အရပ္သားအစိုးရလို႔ ေျပာေပမယ့္လည္း စိန္ေခၚမႈ ၊ အသစ္ေသာ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကဳံေတြ႕ လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ရတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုခံယူလဲဆို တာကေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြအားလုံးကို တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူကိုယ္တိုင္ေရာ ၊ ျပည္သူ ျပည္သားေတြအေနနဲ႔က တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ ႐ိုးသားေသာနည္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ျဖစ္ပ်က္လာေသာ အေနအထားတစ္ခု အေပၚမွာ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီဟာကို ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔နဲ႔ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာအေပၚမွာ ႐ုိးသားေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကပါ။ အဲလိုေျဖရွင္းမွဘဲ တကယ့္ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္အေျဖတစ္ခုကို၊ သင့္တင့္မွန္ကန္ေသာအေျဖတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္အဲလိုဘဲ ခံယူတယ္။

ေမး။ ။ ။ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးထားတဲ့အထဲမွာ မပါသြားတာေတြရွိရင္လည္း ျဖည့္စြက္ ေျပာဆို ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။က်ေနာ္ ကရင္ျပည္နယ္ ရြာထဲမွာ က်ေနာ္ႀကီးခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္အေမက က်န္းမာေရး ဆရာမဆိုေတာ့ က်ေနာ္ႀကီးခဲ့တဲ့ အိႏၵဳတို႔ ၊ ဇာသျပင္တို႔ ၊ ေကာ့ရင္းတို႔ ။ ေနာက္ဆုံး ျမ၀တီမွာ က်ေနာ့္အေမ တာ၀န္က်ခဲ့တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က တကယ့္ ကို ၀န္ထမ္းသားသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လိုက္ေပးရတယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေျပာမလဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက အထင္ကရျဖစ္ေသာ သံဃာ့အေရးအခင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္ ရခဲ့တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အင္မတန္ကိုမွ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဘုရားလည္း က်ေနာ့္ကိုဒီအခြင့္အေရးကို ေပးတဲ့အတြက္ ေက်း ဇူးအမ်ားႀကီးတင္တယ္။ အဓိက က်ေနာ့္လို သာမန္ေက်းလက္က လူငယ္တစ္ေယာက္က သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ့္ဘ၀ကိုလည္း က်ေနာ္အင္မတန္မွ ေက်နပ္အားရပါတယ္။

  • ခုႏွစ္

ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ(မဟာရန္ကုန္) ဥကၠဌ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ မန္းေရႊျပည္ေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

“လူထုက အလံတင္တာ အရမ္းစိတ္ဝင္စားတာ။ အလံဆိုတာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာက အထြဋ္အျမတ္ပဲ။”

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၂၇၅၇ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရးအတြက္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡမန္းေရႊျပည္ေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနပံု၊ ေကာ္မတီ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအုိင္စီက ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး ။ ။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္မတီ (မဟာရန္ကုန္) ေပၚေပါက္လာပံု သမုိင္းေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ဗဟိုေကာ္မတီ ေပၚေပါက္လာပံုအေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ေပါ့။ ၁၉၆၄ခုႏွစ္မွာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို သေလးထုိင္ခုတ္ဖုိ ျပာသိုလဆန္း ၁ရက္ေန႔အစား တပုိ႔တြဲလဆန္း ၁ရက္ေန႔ကို ေျပာင္းေရႊ႕သတ္မွတ္ဖို႔ တခ်ိဳ႕က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို သမုိင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျပန္ေျပာတာပါ။ အျငင္းပြားဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။

အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘယ္အေျခအေနထိ ျဖစ္လာသလဲဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြကို ဘယ္ေနရာမွ မလုပ္ရဲ ေလာက္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ အဲ့လိုျဖစ္လာေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မတုိင္ခင္ ၁၆ရက္ အလုိမွာ ရန္ကုန္က ကရင္အမ်ိဳးသားေတြ စုစည္းၿပီးေတာ့ အထက-၂ အလံု (ယခင္ ဘေရတန္ေက်ာင္း)မွာ လူထုအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကုိ ေခၚတယ္။ အဲ့ႏွစ္ ၂၇၀၄ခုႏွစ္၊ ကရင္မ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။

အဲ့အခ်ိန္တုန္းက အဖူးတို႔သိရသေလာက္ဆုိ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပဖုိ႔ရက္က ကပ္ေနၿပီး။ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဟာရန္ကုန္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ၂၇၀၄ခုႏွစ္မွာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အခမ္းအနားကို စုစည္းညီညႊတ္စြာ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို (အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ) မဟာေဆးဝကၤဘာ၊ အာလိန္ငါးဆင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဗဟိုေကာ္မတီက ပြဲေတာ္က်င္းပေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒေတြကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ဗဟိုေကာ္မတီအေနနဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရးအတြက္ အဓိက အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ ၅ခ်က္ကို လက္ကိုင္ထားပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံု စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈက်င္းပရန္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဤေန႔ရက္သည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္
- ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
- ဘာသာေရးအရ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
- စီးပြားေရးအရ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
- လူတန္းစားအရ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
- ႏိုင္ငံေရးအရအျမတ္ထုတ္ျခင္း အလ်င္းမျပဳဘဲ အမ်ိဳးသား အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီက်င္းပဖို႔ပါ။

ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မႈမရွိရဘူး ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို KPP က ဦးေဆာင္တယ္။ NLD က ဦးေဆာင္တယ္ ဒီလုိမရွိဘူး။ တို႔က ဒီလိုႏိုင္ငံေရးပါတီက ဦးေဆာင္တဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္က က်င္းပေပးရတဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ကိုယ့္ကရင္အမ်ိဳးသားကပဲ က်င္းပမယ္။ ဒီဟာက အဓိကပဲ။

ေမး ။ ။ အခု ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီက လူေတြပါေနတာေတြ႔ရတယ္။ အဲ့အေျခအေနေလးလည္း ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ။ ။ ဗဟိုေကာ္မတီက ကိုယ့္အမ်ိဳးသား ႏွစ္သစ္ကူးတစ္ခုတည္းအတြက္ သြားေနတာ။ တို႔အထဲမွာ ဒီလုိစည္း႐ံုးေရး လာ လုပ္လုိ႔ မရဘူး။ သူ ဟိုပါတီဝင္တယ္။ ဒီပါတီဝင္တယ္ ဒါသူတို႔က႑။ ႏွစ္သစ္ကူးကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပဲ လာလုပ္ပါ။ ဟိုပါတီဝင္ မို႔လို႔ ဒီပါတီဝင္မို႔လို႔ ‘ပ’ထုတ္လိုက္တာမ်ားလာရင္ အားကိုးရမဲ့သူ မရွိေတာ့ဘူး။ ပါတီထဲကို ေရာက္သြားတဲ့သူေတြကလည္း တုိ႔ ေကာ္မတီဝင္ေတြပဲ သြားၾကတာ။ ဥပမာ ေကပီပီဥကၠဌ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ သူက အရင္က တို႔ေကာ္မတီမွာ ဥကၠဌလုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါျဖင့္ရင္ သူ႔ကို ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ေတာ့ မထည့္ေတာ့ဘူး။ သူ႔ကို ပထုတ္လုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ လူႀကီးတဦးအေနနဲ႔ နာယက ထဲမွာ ထားတယ္။ ပစ္ပယ္လိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႐ႈပ္ေထြးမွာစိုးလို႔။ ပါတီအေသြးအေရာင္ေတြနဲ႔ ဒီအထဲထဲမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ ၿပိဳကြဲသြားမွာစိုးလို႔။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္မထုတ္ရဘူးဆိုတာ အဲ့ဒီကိစၥပဲ။ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ေရွာင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ ကြာ။

ေမး ။ ။ အခု အာလိန္ငါးဆင့္ေက်ာင္းတုိက္ဝင္းမွာ ေနရာအခက္အခဲျဖစ္လာတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အစဥ္အလာအရ အာလိန္ ငါးဆင့္မွာ ဆက္လုပ္ခ်င္သူေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္မဲ့ေနရာ ေျပာင္းလုပ္ခ်င္သူေတြလည္း ရွိတယ္ ၾကားတယ္။ ဒီအေျခအေနကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ အခု အေျခအေနက အာလိန္ငါးဆင့္ေက်ာင္းမွာ က်င္းပဖုိ႔ ေနရာအခက္အခဲရွိတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခအ ေန၊ အခ်ိန္အခါ ရာသီဥတုကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ မသင့္ေတာ္ေသးဘူး။ တျခားေနရာမွာလုပ္ရင္ ပိုစည္ကားမယ္၊ က်ယ္ျပန္႔မယ္။ သို႔ရာတြင္ လံုၿခံဳေရးပုိင္းကေရာ ဘယ္လုိရွိမလဲ။ ဒီအပိုင္းက စိတ္မခ်ရဘူး။ မလံုၿခံဳရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ ေနရာက်ဥ္းလို႔ လူနည္းသြားမယ္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္သစ္ကူး ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔၊ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ဖုိ႔က အဓိကျဖစ္တယ္။ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ လူအထင္ ႀကီးဖုိ႔က ဒုတိယ ဦးစားေပးပါ။ လံုၿခံဳေရးက ပထမ ဦးစားေပးပါ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို ဒီလိုတိုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဘယ္ေနရာကိုေျပာင္းမယ္ဆိုတာ ေလာေလာဆယ္ အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူး။ ဒါ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ အစည္းအေဝးမွာလည္း ေဆြးေႏြးထားတယ္။ ရွိေနတဲ့ေနရာေလးမွာ ပိုၿပီးေတာ့ တင့္တယ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အခုလုပ္ေနက်ေနရာက မသင့္ေတာ္ေတာ့ဘူး။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ သီးသန္႔ကြင္းတခု၊ ေနရာတစ္ခုရွိရင္ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ထားပါေတာ့ ဒီႏွစ္ တျခားေနရာ ထြက္လုပ္မယ္။ အစိုးရကလည္း ခြင့္ျပဳတယ္။ ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထြက္လုပ္တဲ့ေနရာကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးဆိုရင္ တုိ႔ ဟိုးေနရာ ေျပးလုပ္၊ ဒီေန ရာ ေျပးလုပ္နဲ႔ ျဖစ္ကုန္မယ္။

ေမး ။ ။ ဒီႏွစ္သစ္ကူးပြဲမွာ အျခားေဒသက ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ မတူတဲ့ တမူထူးျခား အစီအစဥ္ေတြက ဘာေတြရွိပါသလဲ။ ပြဲလာ ပရိႆတ္ေတြက ဘယ္လိုေနရာေတြက လာေရာက္ဆင္ႏြဲၾကပါသလဲ။
ထူးထူးျခားျခားေတာ့ မရွိဘူး။ အရင္အတုိင္းပဲ လုပ္မယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၇မွာ ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳဖြင့္ပြဲလုပ္မယ္။

ေျဖ။ ။ ၁၈ရက္ေန႔ မွာ ႏွစ္သစ္ကူး အခမ္းအနားလုပ္မယ္။ အဲ့ညမွာ ဒံုးၿပိဳင္ပြဲရွိမယ္။ ေနာက္ဆံုးညမွာေတာ့ ဆုေပးပြဲနဲ႔ ပိတ္ပြဲလုပ္မယ္။ လာမဲ့ႏွစ္သစ္ ကူး အခမ္းအနားကို အာလိန္ငါးဆင့္ေက်ာင္းတုိက္ဝင္းမွာပဲ လုပ္ဖုိ႔ လ်ာထားတယ္။ အားကစားပြဲကို အင္းစိန္မီးရထား ေဘာလံုး ကြင္းမွာ လုပ္မယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ နာမည္ႀကီး ကရင္႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔သမားေတြပါဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ အခု ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေနရာက အရင္ ကေလာက္ မက်ယ္ေတာ့ဘူး။ ႏွစ္သစ္ကူး အလံတင္အခမ္းအနားကို အမ်ားျပည္သူက အရင္ႏွစ္ကေလာက္ မေတြ႔ရေတာ့ဘူး။ မေတြ႔ရေတာ့ သူတို႔မွာ ၾကည္ႏူးမႈ၊ ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ သူတုိ႔ႏွလံုးသားထဲမွာ သာယာမႈမရွိဘူး။ ဒါကို အတြင္းကေန ပ႐ိုဂ်က္တာနဲ႔ ထိုးၿပီး ေတာ့ အလံတင္အခမ္းအနားကို ပိတ္ကားေထာင္ၿပီး တုိက္႐ိုက္ျပမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အိုင္တီနည္းပညာကို သံုးၿပီး ေတာ့ လုပ္မယ္လုိ႔ ယာယီအားျဖင့္ စဥ္းစားထားတယ္။

ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သီးသန္႔တစ္ေနရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ လူထုက အလံတင္တာ အရမ္း စိတ္ဝင္စားတာ။ အလံဆိုတာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာက အထြဋ္အျမတ္ပဲ။ တခ်ိဳ႕ဆို အလံတင္အခမ္းအနားၿပီးရင္ ျပန္သြားၾကေရာ။ ေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ဆက္ေတာင္ နားမေထာင္ေတာ့ဘူး။ အခမ္းအနား က်ေတာ့လည္း တုိ႔က တႏွစ္လာလည္း ဒါပဲေျပာတာဆိုေတာ့ေလ။ ဒါကလည္း တုိ႔ကိုေျပာလုိ႔ မရဘူး။ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာသင့္လုိ႔ေလ။ မဟုတ္ရင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထင္သြားလိမ့္မယ္။ စည္း႐ံုးေရးထိခို္က္တယ္တုိ႔ ဘာတုိ႔ေပါ့။

ေမး ။ ။ ဗဟိုေကာ္မတီက ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးက်င္းပေရးအျပင္ အျခားဘာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါသလဲ။ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔က စာေပယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းဆင္းပြဲေတြ တက္ေရာက္တာရွိတယ္။ ပန္းတေနာ္ စာယဥ္သင္တန္း ဆင္းပြဲ၊ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ရြာ ေႏြရာသီ ကရင္စာေပစုေပါင္း သင္တန္းဆင္းပြဲေတြ သြားတယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီကိုယ္ စားလွယ္အေနနဲ႔သြားတာ ေကအုိင္စီ ႏွစ္ ၂၀ျပည့္ အခမ္းအနားလည္း တက္ခဲ့ေသးတယ္ေလ။ ေနာက္ စင္ကာပူမွာလုပ္တဲ့ ႏွစ္ သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို သြားေရာက္ ေဟာေျပာတာေတြလည္း ရွိတယ္။

ေငြေၾကးပုိင္းကေတာ့ အလွဴေငြရတာနဲ႔ အရင္ အဆက္ဆက္ ရံပံုေငြ က်န္တာေတြကို အသံုးျပဳၿပီးႏွစ္စဥ္ အစည္းအေဝး မွာ အစီရင္ခံတယ္။ လူထုအစည္းအေဝးမွာ အစီရင္ခံတာပါ။ မႏွစ္က အသံုးစရိတ္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း ဒီဝန္းက်င္ပဲ ခန္႔မွန္းတယ္။ ဒီထက္လည္း မ်ားသြားဖုိ႔ရွိတယ္။

ေမး ။ ။ အရင္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ဗဟိုေကာ္မတီက ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္နဲ႔ ရြာအလုိက္လုပ္တဲ့ ပြဲေတာ္ေတြပဲ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္း ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြက ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေတြ သီးျခား ဦးေဆာင္က်င္းပ လာတာမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ အၿပိဳင္သေဘာမ်ိဳးေလးေတြ ျဖစ္လာတဲ့အေပၚ ဥကၠဌရဲ႕ အျမင္ကိုလည္း ေျပာျပ ေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အိမ္တုိင္းမွာလုပ္ရင္ေတာင္ တုိ႔က ႀကိဳက္တယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီကေတာ့ သမုိင္းမွတ္ တုိင္ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္အမ်ားႀကီးလုပ္ေနပါေစ။ တုိ႔ေကာ္မတီအေနနဲ႔က သမုိင္းမွတ္တုိင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္။ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိရွိ၊ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ေတာ့လုိ႔ အခမ္းအနားတစ္ခုပဲ က်င္းပႏုိင္က်င္းပႏုိင္၊ သမုိင္းမွတ္တုိင္က သမုိင္းမွတ္တုိင္ပဲ။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သစ္ပင္ခုတ္မယ္ဆုိ အကိုင္းေလးတစ္ကိုင္း ထားခဲ့ရတယ္။ နတ္ေနကိုင္းေပါ့။ ဗဟို ေကာ္မတီဆုိတာ နတ္ေနကိုင္းပါ။ ျပာသုိလဆန္း ၁ရက္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး နတ္ေနကိုင္းဟာ ဗဟိုေကာ္မတီပဲ။ ဒီကေနၿပီးေတာ့မွ ျမစ္ ဝကၽြန္းေပၚ ဘယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူး လုပ္တယ္။ ဘယ္မွာ ဘယ္လို၊ ဘာအဆင့္ စုေပါင္းလုပ္ၾကတယ္ဆိုတာက ေနာက္မွ ထြက္ေပၚလာတာ။

အခုက ဘယ္လိုျဖစ္လဲဆိုေတာ့ တျခားေကာ္မတီေတြ၊ ရြာေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြ စုေပါင္းလုပ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ထက္ စည္ကားရင္ စည္ကားပါေစ ဝမ္းသာတယ္။ တို႔က လႊမ္းမိုးဖုိ႔ မႀကိဳးစားဘူး။ တုိ႔က သမုိင္းမွတ္တုိင္။ တုိ႔က နတ္ေနကိုင္း။ နတ္ေနကိုင္းရွိခဲ့လို႔ ဒါေတြ ျပန္တက္လာတာ။ ဒီအပင္ႀကီးက ျပန္ေဝဆာလာတာ။ ဗဟိုေကာ္မတီ စဖြဲ႔တဲ့ ၁၉၆၄ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဘယ္သူမွ မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီနတ္ေနကိုင္းက်န္တယ္။ အဲ့ဒီကေနၿပီးေတာ့ အညႊန္႔ေတြ ျပန္ေပါက္ၿပီး ေဝဆာလာတာ တို႔အေနနဲ႔ ဝမ္းသာတယ္။
အခုႏွစ္သစ္ကူးနီးလုိ႔ ရန္ပံုေငြ အလွဴခံထြက္ရင္ မႏွစ္က သိန္းေျခာက္ဆယ္ရတယ္။ အရင္ႏွစ္က ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္ ဒီလို တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာတယ္။ လူထုက သိတယ္။ ဒီေကာ္မတီက သူ႔ဘာသာသူ က်ံဳ႕သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်ယ္ျပန္႔တာပဲျဖစ္ ျဖစ္ ေဖ်ာက္လို႔မရဘူး။ မွတ္တုိင္ျဖစ္တယ္။

ေမး ။ ။ အခုေနာက္ပုိင္း ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေတြကို အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီအေပၚ သံုးသပ္ေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ သူတို႔ေပးမွ တို႔က က်င္းပရမဲ့ပြဲမဟုတ္ဘူး။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ေပးတာကိုလည္း ဝမ္းသာတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာသင္ ဆုေတြ ပုိေပးႏုိင္တယ္။ စာရင္းထဲမွာ ပါတယ္။ သိန္းသံုးဆယ္ေပးတယ္။ ဝန္ႀကီးကေမးတယ္။ ဘယ္မွာ သံုးမလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က ပညာရည္ခၽြန္ဆု ေပးမယ္။ ဒံုးၿပိဳင္ပြဲလည္း ဆုပိုေပးခ်င္တယ္လုိ႔ မႏွစ္က ေျပာလုိက္တယ္။

သူတုိ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္လို႔ လုပ္တဲ့အပုိင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွမကန္႔ကြက္ပါဘူး။ သိန္း ၁၀၀ေပးလည္း ယူမွာပဲ။ သို႔ရာတြင္ အဲဒီေပးတဲ့ေငြေၾကာင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သစ္ကူးကို က်င္းပတာ မဟုတ္ဘူး။ မေပးခင္ကတည္းကုိက လုပ္ေနတာ။ ႏွစ္ျပားရွိရွိ တစ္ျပားရိွရွိ၊ ရွိတာနဲ႔ လုပ္မယ္။ ဒါေကာ္မတီရဲ႕ခံယူခ်က္ပဲ။ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားပြဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္မယ္။ ဘယ္သူအလွဴ ေငြ လာထည့္ထည့္ လက္ခံရမွာေပါ့။ အလွဴရွိလို႔ လုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လွဴခ်င္လွဴ၊ မလွဴလည္း ကိုယ့္ဖာသာ ကိုယ္ လုပ္မယ္။

ေမး ။ ။ ဗဟိုေကာ္မတီ ေရရွည္ ဆက္လက္တည္ရွိဖို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို ဘာေတြမ်ား တုိက္တြန္းမွာၾကားခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ လူငယ္ေတြ အတိတ္ကာလကို ျပန္လည္တူးဆြဖုိ႔လိုတယ္။ အတိတ္ကာလမွ တူးဆြလို႔ရရွိလာတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ပစၥဳပၸာန္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရမယ္။ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ အနာဂတ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ေတြ႔မယ္။ အတိတ္ကာလကို ဆင္ျခင္ပါ။ ပစၥဳပၸာန္ကို အေၾကာင္းျပဳ အနာဂတ္ကို ေရွ႕႐ႈ။ ဒါ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြ ေမြးလာကတည္းက လယ္ကြင္းပဲ ေတြ႔တယ္။ လယ္ကြင္းက ရွိေနတာပဲဆိုတာပဲ သိတယ္။ လယ္ကြင္း ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲဆိုတာ မသိဘူး။

ႏွစ္သစ္ကူးဆိုတာလည္း ေမြးလာကတည္းက ရွိေနတာပဲ ဒီလိုျမင္တယ္။ ဘယ္လိုႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ရလာသလဲဆိုတာ သူတို႔ ျပန္တူးဆြဖုိ႔လိုတယ္။ တူးဆြတဲ့အေပၚမွာ သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အျမတ္တႏုိး ထားရမလဲ။

မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲ။ ကာကြယ္ရမလဲ။ ေစာင့္ေရွာက္ရမလဲ။ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ေတြၾကားက ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ။ အဲ့အ ပုိင္းမွာ လူငယ္ေတြ အားျပတ္ေနတယ္။ တို႔သမုိင္းမွတ္တုိင္ဟာ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လာႏုိင္တယ္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမႈ ဒီမွတ္တုိင္ မၿပိဳလဲေအာင္ ထိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔ဆိုတာက လူငယ္ေတြမွာ အတိတ္သင္ခန္းစာရွိဖုိ႔ လိုတယ္။ ပစၥဳပၸာန္ အေျခအေနရွိဖုိ႔ လိုတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ရမယ္။ အခုလူငယ္ေတြက ရယူျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေပးဆပ္ျခင္း မ်ဳိးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ တုိက္တြန္းလိုတယ္။

  • ခုႏွစ္

" ဒီႏွစ္ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားမယ္၊မမ်ားဘူးဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမွာ ၈၅% မူတည္ပါတယ္…. "

ရွမ္း/ေတာင္စုံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ရွမ္းေတာင္ႏုိင္ငံျခားသားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသင္း ဒုဥကၠဌ ဦးစိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ အင္းေလးကန္က ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေဒသစာရီႂကြခ်ီ ေတာ္မူတဲ့ ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္းေလးကန္တဝိုက္မွာေနထိုင္တဲ့ ေက်း ရြာ ေတြက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္းကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔အထိ ႂကြခ်ီပူေဇာ္ခံမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးထဲက တခုစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အင္းေလး ကန္နဲ႔ ေတာင္ႀကီးမီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ေဆာင္းတြင္းဝင္တာနဲ႔ အင္းေရခန္းတာေတြ ရာသီဥတု မမွန္တာေတြစတာေတြေၾကာင့္ သီတင္းကၽြတ္လ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲနဲ႔ တန္ေဆာင္မုန္းလ ေတာင္ႀကီး မီးပုံးပ်ံပြဲကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈလည္ပတ္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ေတြနည္းပါးခဲ့ပါတယ္။

  • ခုႏွစ္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေရျမဳိ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန္မွ ဦးစီးအရာရွိ - ဦးစုိး၀င္း ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း

'' ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ CF တည္ေထာင္ခ်င္ေသာ္လည္းပဲ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ေျမယာအသံုးခ်မႈေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ လုပ္ငန္းေတြ ႀကံ႕ၾကာခဲ့တယ္၊ ေျမယာအရႈပ္အရွင္းျပႆနာေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး၊ ယေန႔တိုင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ဳိ႕ေသာေတာင္သူမ်ားက ေန႔တဒူ၀ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရလုိ႔လဲ CF လုပ္ငန္းမွာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ နညး္ပါးေနပါတယ္၊ မိမိတို႔အေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား အခက္အခဲမ်ားနည္းပါးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ေနတဲ့ ထင္း၊ တုိင္၊ ေမွ်ာ၊ ၀ါးမ်ားက အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ျခင္းေတြတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္ "

  • ခုႏွစ္

CNRWG မွျပဳလုပ္သည့္ “ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အစိုးရ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အေပၚ ျပည္သူမ်ားအျမင္” သုေတသနစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CNRWG အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးလ်န္ေတြာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

“သုေတသနစစ္တမ္းကိုသံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြကိုယ္တုိင္ က အခုခ်ိန္ထိ ပါတီကိုယ္စားလွယ္လုိ႕ပဲယူဆၾကတယ္။ သူတို႕ေျပာစ ကားေတြ နားေထာင္တယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ဒါက၀မ္းနည္းစရာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ကိုသူတို႕ပါတီ ကိုယ္စား လွယ္မဟုတ္ပဲ၊ ေဒသတစ္ခုလံုးရဲ႕ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံႏုိင္ဖုိ႕အရမ္း အေရးႀကီးပါတယ္”

  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed