ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားကျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚ ကမ္း လွမ္းခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အၿပီးျပတ္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ရဘဲ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ အႏုိင္ ရရွိသြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရသို႔ အစိုးရ တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

ထုိသုိ႔အစိုးရတာဝန္ လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ တစ္ခါတည္း လႊဲေျပာင္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္၌ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ”ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA)၊မုိင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA)၊နာဂအမ်ဳိးသားဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပ္ပ လန္ (NSCN-K)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ  (SSPP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (KNU)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) ၊ ပအုိ၀္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တုိ႔ႏွင့္  တခ်ဳိ ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ တခ်ဳိ ႔ ျပည္နယ္- ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ တစ္နုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA မူၾကမ္း ကို စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၁ ရက္မွာေတာ့ မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္မွာ မူေခ်ာ သေဘာတူညီခဲ့၍ ထုိႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ RCSS၊ KNU၊ DKBA ၊ PNLO၊ CNF၊ ABSDF၊ ALP၊ KNU/KNLA-PC တု႔ိ လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား အဆုိျပဳသည့္ ၂၁ ဖြဲ႔ကို ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးလာႏုိင္ေရး မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ၎တုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ ၁၅+TNLA တုိ႔အား ပါဝင္လာေရးအတြက္သာ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ NCA ကို ၈ ဖြဲ႔သာ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အစုိးရသစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

တစ္ဖက္တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (NLD အစုိးရ)က အားလံုး ပါဝင္ေရးကို လက္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိရာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ တပ္မေတာ္(AA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႔ (MNDAA)၊ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ ျပဳလာခဲ့သလုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲသို႔ TNLA၊ AA၊ MNDAA၊ KIA၊ UWSA၊ NDAA၊ SSPP တို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ထုိခုနွစ္ဖြဲ႔အနက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ TNLA၊ AA၊ MNDAA တုိ႔က တစ္စု KIA၊ UWSA၊ NDAA၊ SSPP တုိ႔ကို တစ္စု ခြဲျခား၍ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသး သည့္အဖြဲ႔မ်ားထဲက UWSA၊ NDAA၊ KIA၊ MNDAA၊ AA၊ TNLA၊ SSPP တုိ႔က NCA မထုိးရန္ အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္ အသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းမေတြ႔ဘဲ ၇ ဖြဲ႔ ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္း ေရး ေကာ္မတီ FPNCC ျဖင့္သာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ဆုိသည့္ ပန္ခမ္း(ပန္ဆန္း)ရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း ရပ္တည္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး လမး္ေၾကာင္းကို ရွာေဖြႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

အလားတူ NMSP၊ KNPP၊ SSPP၊ LDU၊ ANC တုိ႔ပါဝင္ေသာ UNFC က ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾက ညာေပးရန္ အပါအဝင္ JMC တြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္အျပင္ အဆုိျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ကုိ အစိုးရဘက္မွ သေဘာတူညီပါက NCA လက္မွတ္ထုိးမည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္း ၁၄ လေက်ာ္သည့္တုိင္ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသလုိ SSPP က UNFC ကေန ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း စာတင္ထားမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားလုိက္ေလ်ာေရး ျဖစ္ေနသလုိ တပ္မေတာ္နဲ႔ရင္းႏွီးမႈရေအာင္လုပ္ေနတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေန တာ”ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစုိးႏုိင္က ေျပာသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို UPCC ႏွင့္ UPWC ဆုိသည့္ ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ အား ဖြဲ႔စည္းကာ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြေပးမည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ UPCC ေကာ္မတီတြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ဒုသမၼတေဟာင္း မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကို၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝလြင္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္နုိင္ဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာထြန္းရွင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးလွထြန္းတုိ႔ ပါဝင္ ၾကသည္။
ထုိေကာ္မတီသည္ စစ္ေရး အေျခအေနမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ မူဝါဒပုိင္း ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အခန္းက႑ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈမ်ား စသည့္ အေရး ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တပ္မေတာ္ ၏ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္းကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၁၇ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား မရပ္တန္႔ပဲ ပံုမွန္က်င္းပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပုိင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန(NRPC)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ(ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးဝန္ႀကီး)ႏွင့္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း၊ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန အမွတ္(၂) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ႏွင့္ အမွတ္(၄) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေနာင္၊ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးခင္ေမာင္တင္ (ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးဝန္ႀကီးဌာန-ဒုဝန္ႀကီး)တုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။

အဆုိပါ NRPC သည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ UPCC ေကာ္မတီေလာက္ အားမေကာင္းေၾကာင္းကို စုဖြဲ႔မႈ ပံုစံ အျပင္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအပုိင္းမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။

NCA ထုိးထားေသာ RCSS ႏွင့္ ALP တုိ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ျခင္းကို မေျဖရွင္း ေပးႏုိင္သလုိ RCSS ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားက တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထား ေသာ အဖြဲ႔ဝင္တခ်ဳိ ႔ ဖမ္းဆီးခံေနရျခင္း၊ NCA မထုိးရေသးေသာအဖြဲ႔မ်ား (UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား) လက္မွတ္ထုိး လာႏုိင္ေရး လမ္းဖြင့္ မေပးႏုိင္ျခင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာႏုိင္ေရး လမ္းေၾကာင္း မဖြင့္ေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ က NRPC ၏ စုဖြဲ႔မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းအား အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္၍ NCA မထုိးရေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို လြန္ဆန္၍ ေဆြးေႏြးပြဲအား ဦးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ အစိုးရဘက္မွလည္း လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္ျပဳမႈ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ျဖစ္မလာႏုိင္ေသးေပ။

 “ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက စိတ္ထား အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္မရွိေတာ့ ဘယ္လုိမွ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး။ ဦးေအာင္မင္းတုန္းက သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က တာဝန္ခံတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္ေပးထားတယ္။ တုိက္ရုိက္ အႀကံျပဳ လုိ႔ရတယ္။ အခု အစိုးရဘက္က ေနရာနဲ႔ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လြဲေခ်ာ္ေနတယ္”ဟု သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးေအာင္မင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဦးေအာင္မင္းသည္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို တတ္သိ နားလည္ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ရာထူး တာဝန္ယူခဲ့သူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သေဘာထားကို နားလည္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွလြဲ၍ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (ဗီတုိအာဏာရကဲ့သုိ႔)ခ်မွတ္ ခြင့္ရွိသည္။

အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံု စနစ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈ တာဝန္ေပးအပ္ပံုမ်ားကို ခ်ိန္းထုိးၾကည့္ပါက အားနည္းခ်က္ အားသာ ခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

တခ်ဳိ ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းသူအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမွာ ၎ အယံုအၾကည္ရဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။

NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႔ထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက “ ဦးေအာင္မင္းရဲ ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဒီအစိုးရ မမီဘူး။ သူတုိ႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ႏုိင္ဘူး။ အထက္ကို ျပန္တင္ျပမယ္နဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ေနရတယ္။ ဦးေအာင္မင္းတုန္းက ေတာ္ေတာ္တန္တန္အခ်က္က သူဆံုးျဖတ္ လုိက္တာနဲ႔ ၿပီးသြားတာ။ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြက ထုိက္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။အခုအစုိးရက လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခြင့္ေတြ ေပးထား သင့္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဦးေအာင္မင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လမွာ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဌာန အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဌာန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဌာန၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလတ္ ျဖန္႔ေဝေရးဌာန၊ ဥပေဒအႀကံေပးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မုိင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းကြပ္ကဲမႈ ဗဟုိဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပထဝီ အခ်က္အလတ္ႏွင့္ သယံဇာတ ဌာန၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား စသည့္ ဌာနခြဲ ၈ ခုကိုဖြဲ႔၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အစုိးရတြင္မူ NRPC ၏ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)ကို ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ္ လည္း ဝန္ထမ္း မလံုေလာက္ျခင္း၊ NCA မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလြတ္-တရားဝင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အလြန္နည္းပါးျခင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အပုိင္းမွာ အားနည္းသြားေစသည္ဟု သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က NCA လက္မွတ္ထုိးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား ၈ ဖြဲ႔သာ ပါဝင္ လက္မွတ္ထုိး ႏုိင္ျခင္းမွာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္ျပဳေရး တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တခ်ဳိ ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ မလုိက္ေလ်ာခဲ့ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

UNFC မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးထြန္းေဇာ္က “ေအးေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ အဲဒီဟာက အေၾကာင္း ျပခ်က္လုိ ျဖစ္သြား တာေပါ့။ အားလံုး ပါဝင္မႈ မရွိဘူးဆုိတာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လုိခ်င္တာျဖစ္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ စာခ်ဳပ္နာမည္ကိုပဲ NCA လုိ႔ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္”ဟု သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ လက္မွတ္ မထုိးျဖစ္ခဲ့မႈအေပၚ ထုိသုိ႔ ေျပာျပသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (NCA မထုိးရေသးေသာအဖြဲ႔မ်ား) မ်ား သည္ အားလံုးပါဝင္ လက္မွတ္ထုိးခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ အေျခအေနမွ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့သည္။အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္သား ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ ႔မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိ အစိုးရသစ္(NLD အစိုးရ)လက္ထက္တြင္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က အားလံုးပါဝင္ေရး အစား အဆုိျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ကုိ တင္ျပ၍ ေဆြးေႏြးလာခဲ့ရျခင္းမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး အားနည္း ခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိလာသည့္အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု UNFC မွ ဦးထြန္းေဇာ္က ဆုိသည္။

“ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ တုိင္းရင္းသား ေတြ လုိခ်င္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ရဲရဲႀကီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ေအာက္ကေနပဲ သြားေနမယ္ဆုိရင္ NLD အစိုးရလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု TNLA မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။