ေဒသခံတံတားအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္

- ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)(Mr. Myo) - ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)(Mr. Myo)

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔ႏွင့္ ဘီလူးကြ်န္း-ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္ ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)အား “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” တံတားဟု အမည္နာမသစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအမည္နာမျဖင့္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားလက္မခံသည့္ေရးသားခ်က္မ်ား လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္ေပၚ ျပန္႔ႏွံ႔လာသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္တုိ႔ လက္ေလ်ာ့ခဲ့ရသည္။

ထုိေၾကာင့္ အဆုိပါသံလြင္ျမစ္ကူးတံတားအား “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” ဟု ဆုိင္းဘုတ္တင္အမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္မည့္အစီအစဥ္ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုတဖန္ တံတားတည္႐ွိရာမဲဆႏၵနယ္ေျမမဟုတ္သည့္ ေပါင္ၿမဳိ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားအမည္သတ္မွတ္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူ ၂ ဦးသာ႐ွိသျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာမြန္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတုိ႔က တံတားအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ စာေရးသား တင္ျပေတာင္းဆုိထားသည္။

လႊတ္ေတာ္မွေသာ္လည္ေကာင္း အစုိးရမွေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႔က မိမိတုိ႔အခြင့္အာဏာကုိ အသုံးခ်ရာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားအားဆန္႔က်င္ပါက ထိပ္တုိက္ျဖစ္မႈ သံသရာလည္ပတ္ေတာ့မည္ မလြဲေပ။

မြန္တုိင္းရင္းသားတုိ႔ေလးစားေသာ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း”အမည္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ပါတီအခ်ဳိ႔ႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႔တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လာေနသည္ကုိ ေလ့လာသိ႐ွိရသျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုလည္း တနည္းအားျဖင့္ သုံးသပ္မိပါသည္။

ထုိ႔အတူ အဆုိပါကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ထိပ္တုိက္ျဖစ္မ်ားမွတဆင့္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပုံရိပ္မ်ားထိခုိက္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိခ်ပ္ေစလုိသည္။

ထုိ႔အတူ ပထဝီအေျခခံအရ ပကတိျဖစ္ေပၚေနေသာ “ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)” ေဒသအမည္ျဖင့္သာ (သု႔ိမဟုတ္) ေဒသႏၲရႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အမည္နာမကုိသာ မွည့္ေခၚေစလုိေၾကာင္း သိ႐ွိ႐ွိရသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ မူလအမည္ “ေခ်ာင္းဆုံ(သံလြင္တံတား)” အား အမည္နာမသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေဒသခံတုိ႔၏ ဆႏၵကုိလစ္လ်ဴျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ အျပဳအမူဟု မြန္သတင္းေအဂ်င္စီက မွတ္ယူပါေၾကာင္း။