ဒီမုိကေရစီအာဏာ႐ွင္မဆန္သင့္ပါ

သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ) စီမံကိန္း(MNA) သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ) စီမံကိန္း(MNA)

ေမာ္လၿမဳိင္-ဘီးလူးကြ်န္းဆက္သြယ္သည့္ သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ)ကုိ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” အမည္ေပးရန္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူ NLD ပါတီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔အဆုိတင္ သြင္းခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားသာမက မြန္တမ်ဳိးသားလုံးပါ လက္မခံေဒါသသံႏွင့္အတူ ေဝဖန္တုန္႔ျပန္ေျပာဆုိသံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

တံတားတည္႐ွိရာ ေမာ္လၿမဳိင္-ေခ်ာင္းဆုံမဲဆႏၵနယ္ေျမခံမဟုတ္သူ ေပါင္ၿမဳိ႔နယ္ကုိယ္စားလွယ္ မိကြန္ခ်မ္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေနတြင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” အမည္သတ္မွတ္ေပးပါရန္ အစုိးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆုုိတင္သြင္းရာ၌ ကန္႔ကြက္သူႏွစ္ဦးသာ႐ွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳရန္ ေသခ်ာသေလာက္႐ွိေနသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔တံတားအမည္ေျပာင္းလဲမည့္အဆုိအားလက္မခံႏုိင္သျဖင့္ ဘီလူးကြ်န္းေဒသခံႏွင့္အတူ ၿမဳိ႔နယ္မ်ားမွမြန္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတုိ႔ လူအင္အားသုံးေထာင္ေက်ာ္စုစည္းၿပီး သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆုံ) ထိပ္ ကေညာ္ေက်းရြာအနီးမွာ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျပဳ လုပ္ခဲ့ရာတြင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မေလးစားျခင္းမဟုတ္”၊ ေဒသခံတုိ႔၏သေဘာထားကုိ လစ္လ်ဴျပဳၿပီး ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ က ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိၾကပါသည္။   

ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔တြင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” အမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ရန္အစီအစဥ္ကုိ ေဒသခံတုိ႔၏ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သလုိ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရက ေဒသခံတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအတုိင္း“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား” အမည္မေပးရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ၄င္းအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ဖတ္႐ွဳခဲ့ရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တံတားအမည္ေျပာင္းလဲသည့္ကိစၥတြင္ အဆုိ႐ွင္မိကြန္းခ်မ္းအေနျဖင့္ ၄င္း၏ဆႏၵအေလ်ာက္တင္ သြင္းျခင္းေလာ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အထက္ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦး၏ ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ေလာ သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအနက္ကာယကံ႐ွင္ ဦးမင္းမင္းဦး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွႏုတ္ထြက္ရသည့္ကိစၥေျပာဆုိခ်က္ကုိေထာက္႐ွဳပါက NLD ထိပ္ပုိင္းပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႔ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပလိမ့္မည္။

NLD ပါတီအာဏာရ႐ွိလာၿပီးေနာက္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္ သေကၤတမ်ားျဖင့္ ပန္းၿခံ၊ ရုပ္ထု၊ ရုပ္ပုံအထိမ္းအမွတ္မ်ား ပုိမုုိထား႐ွိလာသည္မွာ တစုံတရာျပႆနာမ႐ွိေသာ္ျငား မၾကာေသးခင္က ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ စုိက္ထူခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အသစ္ကိစၥတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား႐ွိလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဗမာအစုိးရအဆက္ဆက္က တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚထား႐ွိခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ႐ွိသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ရယူခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ေရး၏အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားမွအပ တုိင္းရင္းသားမ်ားမခံစားရေသးဟု တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ယူဆေျပာဆုိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ NLD အစုိးရႏွင့္ NLD အမတ္အမ်ားစုႀကီးစုိးထားရာလႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကဳံမ႐ွိသူ၊ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ဘူးသူ အမ်ားအျပားေရာေႏွာပါဝင္လ်က္႐ွိရာ ျပည္ေထာင္စု၏အရင္းခံျပႆနာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏လုိလားခ်က္မ်ား ကုိစာနာသိနားလည္ သူနည္းပါးေနသည့္အေလ်ာက္ မိမိတုိ႔၏အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အင္အားတန္းခုိးႀကီးထြားမႈကုိအခြင့္ေကာင္းယူ၍ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚ မိမိတုိ႔စိတ္ႀကဳိက္ျခယ္လွယ္လႊမ္းမုိးလုိသည့္အတြက္ တံတားအမည္ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥပါမက်န္ ဖန္တီးလာသည္ဟု ႐ွဳျမင္မိပါသည္။

NLD အမတ္အမ်ားစုအေနျဖင့္ မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ားကုိ ေပးထားသည့္ကတိအတုိင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းေနသည္ကုိလည္း မၾကားသိရေသးေပ။

မဲအမ်ားဆုံးရ႐ွိသည့္ပါတီ(ဝါ) လူဦးေရအမ်ားဆုံး(ဝါ) အင္အားႀကီးမားဆုံး ျဖစ္သည္ဆုိေသာ္ျငား ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္အရ အင္အားနည္းပါးသူ လူနည္းစု၏ဆႏၵသေဘာထားကုိလည္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအေပၚ အင္အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအာဏာ႐ွင္ဆန္ဆန္

အႏိုင္က်င့္သည့္လုပ္ရပ္သည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနလိမ့္ဦးမည္ဟု မြန္သတင္းေအဂ်င္စီက ႐ွဳျမင္မိပါေၾကာင္း။

Last modified onMonday, 06 မတ္လ 2017 18:12