အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းေသာ အစိုးရမ်ား

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို ဦးစားေပးမႈရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျပီး အားလံုး ပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းနွင့္ ျပည့္စံုျကသည့္ အစိုးရမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရမ်ားဟု ဆိုျကပါသည္။

မ်ားမျကာေသးမီ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ဒုတိယအျကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ က်ိဳက္ထို မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးဇံသည္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေရွ႕ေမွာက္၌ ကတိသစၥာဆိုခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္သစ္ ေဒါက္တာေအးဇံသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာဆိုျပီး ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရရံုးရွိ ဟသၤာခန္းမမွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ က႑မ်ိဳးစံုမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊၄င္းပါတီဝင္အဖြဲ႔မ်ား၊ နိုင္ငံေရးတက္ျကြလႈပ္ရွားသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ပင္ ျပည္နယ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်င္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ေဒသတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျကာင္းအရာမ်ားကို လစဉ္ျဖစ္ေစ၊ အလ်ဉ္းသင့္လွ်င္ သင့္သလို ယင္းကဲ့သို႔ မျကာခဏ နားေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔မွသာ လူထု၏ လက္ေတြ႔ဘဝ အေျခအေနမ်ားကို မိမိသိရွိထားသည္ထက္ ပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိနိုင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူထုေထာက္ခံအားေပးေသာ အစိုးရအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္တာဝန္၊ နိုင္ငံတာဝန္၊ လူထုတာဝန္မ်ားကို ပိုမိုထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ဟု ဟသၤာမီဒီယာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ အျကံျပဳလိုက္ရပါသည္။