ေဒသခံမ်ား သစ္ အသံုးျပဳခြင့္ရလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုမ်ား ပေပ်ာက္ေရး

တရားမဝင္သစ္သယ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူသူမ်ား ရိွေနသကဲ့သို႔ တပိုင္တႏိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ ထုတ္ယူေနသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

သစ္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ အလံုးအရင္းလိုက္ထုတ္ယူ သယ္ေဆာင္သူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား  ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တရားမဝင္သစ္မ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ လာဘ္ယူကာ  သယ္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္၊ ေဘာလခဲစစ္ဗ်ဴဟာတပ္မွ အရာရိွတစ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ (စရဖ) စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို မတ္လ အတြင္း၌ အေရးယူျခင္း၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အေရးယူမႈလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥအေပၚ ခ်ီးမြမ္း အားေပးသူမ်ား ရိွသကဲ့သို႔ သစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။

တဖက္တြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာေသာ အေနအထားအရ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တိုးပြားလာေနသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ လိုအပ္ေသာ သစ္မ်ားအသံုးျပဳရန္ သစ္မ်ားလည္း လိုအပ္လာလွ်က္ရိွသည္။ ေက်းလက္ေဒသ၌သာမက ၿမိဳ႕ျပသည္လည္း ေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သစ္အေျခခံပစၥည္းမ်ားကိုသာ အဓိကထားအသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဥပေဒတြင္ သစ္ေတာအာဏာပိုင္မွ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သစ္မ်ားကိုသာ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ၎အျပင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ သစ္အေျခခံပစၥည္းမ်ားကိုသာ တရားဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီအတြင္း ကယားျပည္နယ္အတြင္း၌ တရားဝင္သစ္ထုတ္ယူျခင္းကို အစိုးရမွ ရပ္နားထားသည္။ သစ္ထုတ္ယူမႈ ရပ္နားထားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ျပည္သူထံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ေဒသသံုး သစ္ထည္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ျပတ္လပ္သြားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား လက္တေလာတြင္ တရားဝင္သစ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး သစ္လိုအပ္ခ်က္က တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ယူမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ျဖစ္လာေစသည္။

ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္မ်ားကို တပိုင္တႏိုင္သာထုတ္ယူသူမ်ားရိွသကဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စီးပြားေရးအျမတ္အစြန္းအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ထုတ္ယူသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ပင္ သစ္ေမွာင္ခိုထုတ္ယူေနမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေျခအေနအရ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သစ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးလွ်က္ရိွေနသည္။

တရားဝင္သစ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း အစိုးရမွ ျပည္သူထံသို႔  အသိပညာေပးျခင္းမ်ား မေႏွးေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ သစ္မ်ားကို အလြယ္ကူဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ သက္သာေသာ ႏွဳန္းထားကိုလည္း ဖန္တီးေပးရေပမည္။ တဖက္တြင္ အခြန္အခမ်ား ရရိွျခင္းမရိွေသာ တရားမဝင္သစ္မ်ားထုတ္ယူေနျခင္းကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတျဖစ္သည္။ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ သစ္သယံဇာတမ်ား စနစ္တက်ထုတ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။ တရားဝင္သစ္မ်ား အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္တီးေစႏိုင္ေသာ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးသည္ အေရးႀကီးလွ်က္ရိွေနေၾကာင္း ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ တိုက္တြန္းေရးသားအပ္သည္။