သတင္းေထာက္မ်ားအားဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနမႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္

အဖမ္းဆီးခံ သတင္းေထာက္ ၃ ဦး(Internet) အဖမ္းဆီးခံ သတင္းေထာက္ ၃ ဦး(Internet)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးသတင္း သြားေရာက္ရယူခဲ့ေသာ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ မြန္တုိင္းရင္းသားသတင္းေထာက္ လဝီဝင္၊ DVB မွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဦးေအးႏုိင္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ဦးေအာင္ျပည့္ဖုန္းတုိ႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သတင္းရယူေနေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကုိ တစ္စုံတစ္ရာအားျဖင့္ ဟန္႔တားရာေရာက္ေစပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိိင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမ်ားပါမက်န္ အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ အနက္ေရာင္နယ္ေျမဟုမပုိင္းျခားဘဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပည္သူလူထုအားလုံး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိ႐ွိႏုိင္ရန္ အလုပ္တာဝန္ဝတၲရားအရ သတင္းေပးပုိ႔ရမည့္သူမွာ သတင္းေထာက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းေဒသထုိးစစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ဘက္ စသည့္ဘက္ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ ထိခုိက္က်ဆုံးမႈမ်ား႐ွိေနသလုိ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရန္သူဟုသတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ကုိးကန္႔ MNDAA၊ ပေလာင္ TNLA၊ ရကၡဳိင္ AA တုိ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝုိင္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

အထက္ပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသလုိ ျပည္သူအားလုံးက သတ္မွတ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ အထက္ပါ ကုိးကန္႔၊ ပေလာင္၊ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္တုိ႔အား တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရန္သူအျဖစ္သေဘာထား ႐ွိသကဲဲ့သုိ႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကုိလည္း ရန္ငါစည္းျဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပး၍မရႏုိင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေရွး႐ွဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ အထက္ပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၃ ဖြဲ႔တုိ႔၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီလပုိင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာခဲ့သည္ကုိလည္း အမွတ္ရေစလုိပါသည္။

သတင္းေထာက္ဆုိသည္မွာ သတင္းပုိ႔သူ Messengers သာျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြ ရန္သူဟူ၍ နယ္နိမိတ္ အပုိင္းအျခားမ႐ွိပါ။ စစ္ေျမျပင္ ကပ္ေဘးဆုိက္ရာေနရာေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး အခမ္းအနားႀကီးငယ္မဟူ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရဆဲ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးတုိ႔သည္လည္း ပေလာင္ေဒသသုိ႔ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးသတင္းသြားေရာက္ ရယူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးတုိ႔မွာ ရန္သူလည္းမဟုတ္သလုိ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။

ထုိ႔အတူ အဆုိပါ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးတုိ႔သည္ TNLA ပေလာင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အား ေငြေၾကး၊ ရိကၡာ၊ လက္နက္ခဲယမ္းပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္း အလ်ဥ္းမ႐ွိခဲ့သျဖင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟုဆုိၿပီး အေရးယူမည့္ကိစၥမွာ အဓိပၸါယ္မဲ့ေသာလုပ္ရပ္သာ ဆုိခ်င္ပါသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ Stakeholder အားလုံး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္နားလည္မႈ႐ွိၾကရန္ အထူးပင္ လုိအပ္လွေပသည္။ ယင္းသုိ႔အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းေရးသားေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားက မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလ်က္႐ွိပါသည္။

လြတ္လပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလုိ ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔သိ႐ွိႏုိင္ရန္ သတင္းေထာက္မ်ားက သတင္းေပးပုိ႔ၾကရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးအား အေရးယူမည့္ကိစၥရပ္သည္ သတင္းသမားမ်ား၏လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ထုတ္ခြင့္တုိ႔ကုိ တုိက္ရုိက္ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာရြက္၊ ကေလာင္၊ ကင္မရာႏွင့္ ဖုန္းတုိ႔ကုိသာကုိင္တြယ္ေနၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနမႈမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနၿပီး လက္႐ွိျပည္တြင္းၿငိမ္းေရးတည္ေဆာက္ေနမႈကုိလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း မြန္သတင္းေအဂ်င္စီက ႐ွဳျမင္သည္။

Last modified onWednesday, 05 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 11:07