အစိုးရဝန္ထမ္းလား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလား

အေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ဟူသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ အဆင္းအတက္၊ အေျပာင္းအလဲရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားစဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနနိုင္ေရး၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အရပ္ရပ္ႏွင့္ အခန္းက႑အလိုက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္၊ စံႏွင့္ အညႊန္းကိန္းအစရွိသည့္ နိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားကို ညီညြတ္မၽွတေအာင္ အျမဲတေစ ထိန္းညႇိေမာင္းႏွင္သြားၾကမည့္သူမ်ားမွာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လူမွုဘဝရွုခင္းတြင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ေခတ္စနစ္အေနအထားအရ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုသည္ကို အဂတိလိုက္စားမွုပုံရိပ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲရွုျမင္တတ္သူ မ်ားျပားလာခဲ့ရသလို “မလုပ္၊ မရွုပ္၊ မျပဳတ္”မူကို လက္စြဲျပဳရင္း လူထုအက်ိဳးထက္ လူတစ္စု၏ အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္ သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ယူစဖြယ္ အေၾကာင္းမ်ားစြာလည္းရွိခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းက်ိဳးထက္ မိမိအထက္အရာရွိ၏ သေဘာလိုအင္ဆႏၵႏွင့္အညီ နီးရာဓားေၾကာက္စတမ္းဝါဒကို လက္ကိုင္ထားရင္း ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဝန္ထမ္းဘဝ၏ ပဓာနတာဝန္တစ္ရပ္သဖြယ္ သေဘာေပါက္နားလည္ေစခဲ့သည္။ အေတြ႕အၾကဳံဆိုးမ်ားက သင္ခန္းစာကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု၏ အေတြအေခၚအေပၚ ၾသဇာရိုက္ေညာင္းခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ၊ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရသည့္ ေခတ္စနစ္ဟူေသာ အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားသိလာရေသာ မ်က္ေမွာက္ကာလဝယ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္ခိုင္မာေျဖာင့္မတ္ေရး၊ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာျဖဴစင္ တည္ၾကည္ေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမွု တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အစိုးရအတြက္ေရာ ျပည္သူအတြက္ပါ ဘုံစိန္ေခၚမွုတစ္ရပ္၊ ဘုံတာဝန္တစ္ရပ္ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။

အဂတိလိုက္စားမွုဟုဆိုရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ တိုင္းတာျပသရန္ ေဝးစြ၊ သတိျပဳမိရန္ပင္ သူသူငါငါအတြက္ မလြယ္ကူသည္အထိ ျငင္သာသိမ္ေမြ႕သည့္ ျပႆနာလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စီလုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ ကိုယ္တိုင္ဂုဏ္ယူျမတ္နိုးအပ္သကဲ့သို႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ယင္းတို႔အေပၚ ဖူလုံမၽွတေသာ လုပ္ခလစာမွ အခ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အလယ္၊ လုံျခဳံသိကၡာရွိေသာ အနာဂတ္ဘဝအဆုံး ေထာက္ကူပံ့ပိုးနိုင္ေရးသည္ မလြဲမေသြလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတို႔၏ ဂုဏ္ရည္ျမႇင့္တင္နိုင္ေရး အလို႔ငွာ အဂတိလိုက္စားနိုင္မွု အခြင့္အလမ္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ ဒြန္တြဲခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းတရပ္ဟုလည္း ဆိုနိုင္သည္။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတို႔ကို ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္တိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးသည္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ျဖစ္၍ သတင္းေပးတိုင္ၾကာေးရး ေဖာ္ထုတ္ေရးသည္လည္း ျပည္သူ၏ အခန္းက႑ဟုဆိုရေပမည္။ ယဥ္ေက်းမွုတစ္ရပ္သဖြယ္ ကာလရွည္ၾကာအျမစ္တြယ္လာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ စရိုက္ေဟာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျပဳျပင္နိုင္ရန္မွာ ရွုပ္ေထြးနက္နဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ ဗဟိုမူျဖစ္ေသာ ျပည္သူကိုအထူးကိုယ္စားျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံေရးယႏၲရားဝယ္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အစိုးရဝန္ထမ္းေလာ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေလာ ျပန္လွန္ရွုေျမာ္သုံးသပ္ရန္ မလြဲဧကန္လိုအပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ေပသည္။