ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖုိ႔အေျခခံေကာင္းမ်ားလိုသည္

ခိုင္မာသည့္အရာတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိဖို႔ရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ကနဦးအစတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္(ေဖာင္ေဒးရွင္း) မခိုင္ခံ့ေသာ မည္သည့္တည္ေဆာက္မႈမ်ဳိးမဆို တာရွည္ခံမႈကို အာမခံကာ တိုင္းထြာ၍မရ။ ထိုနည္းတူတိုင္းျပည္တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားမွာ မူလအေျခခံေကာင္းမ်ား မရွိပါက…
  • ခုႏွစ္

အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ကာ အရွိန္ျမႇင့္ရမည့္ အမ်ဳိးသားေရး

၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုအ ျဖစ္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU၊ ဖားအံခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္ ေလးဝါးစခန္း၌ ယခုႏွစ္ ေမ ၆ရက္မွ ၈ရက္ေန႔အထိ KNU ကဦးေဆာင္ကာ ျပဳလုပ္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။…
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed