ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization)

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုေပါင္းစပ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ ထိုစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ အလြန္အသံုးတည့္ႏိုင္သလို အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါလိမ့္မည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေပၚ၌သာ မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) ဆိုသည္မွာက ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္က လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကက်ဆံုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း က႑(၃)ခု ရွိျပီး ၎တို႔မွာ-
(၁) ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး
(၂) ဘ႑ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး
(၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး တို႔ျဖစ္ေပသည္။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတစ္ခုလံုး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)ရပ္စလံုး ဟန္ခ်က္ညီညီ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးခဲ့တဲ့ (၅)ႏွစ္တာ အစိုးရကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ေဒသအစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္လည္း ေဒသဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး ေဒသတြင္းဘတ္ဂ်က္ပါဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ပိုမိုခြဲေဝေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဘ႑ာေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာကို ေဒသအစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေဝက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ မ်ားစြာလည္း ေတြ႔ခဲ့ရေပသည္။

သို႔ရာတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ၂၀၁၅ ေလာက္မွစလုပ္ကိုင္တာကို ျမင္ရေပသည္။ ထိုအျဖစ္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမပါဝင္ေသာ အေျပာင္းအလဲ ဟန္ခ်က္မညီမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာကို သံုးသပ္ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ရပ္တန္႔သြားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုသည္ကို ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးလိုက္သည္ႏွင့္ပင္ ျပည့္စံုျပီဟု ယူဆေနၾကေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးသလို သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွလည္း လက္ေအာက္ရံုးအသီးသီးသို႔ ထပ္ဆင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား လႊဲအပ္ေပးရန္ အဓိကလိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာဆိုသည္မွာလည္း ခဲြေဝေပးလိုက္သည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္သြားသည္ မဟုတ္ဘဲ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္အတူ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာတန္ဖိုးထားဖို႔ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ရာထူးအဆင့္လိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ျပန္လည္ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ အစိုရစနစ္ကို ေလးလံေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ OSS (One stop Service) ရံုးမ်ား ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ရျခင္းမ်ားမွာ ဌာနမ်ားတြင္ ရံးအႀကီးအကဲမ်ား၌သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား စုၿပံဳေနၾကၿပီး ရာထူးအဆင့္အလိုက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝက်င့္သံုျခင္း မရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားစြာ အကုန္က်ခံဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ OSS ရံုးႀကီးမ်ားမွာ ဟန္ျပသက္သက္သာ ျဖစ္ေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႕ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကျခင္း မရွိတာကို ေတြ႕ရေပသည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္က ရံုးဌာနမ်ားသည္လည္း အခ်ိဳဳ႕က ၿမိဳ႕လယ္၊ အခ်ိဳ႕က ၿမိဳ႕ျပင္မ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီး ျပည္သူေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အျမင္ျဖင့္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ လက္ရွိ အစိုးရစနစ္ကို မ်ားစြာ ဒုကၡေပးေနသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိအစိုးရစနစ္ကို လက္ေတြ႔က်က် သိနားလည္ေအာင္ ေလ့လာရေပလိမ့္မည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိသြားလိုေသာ စနစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာရေပလိမ့္မည္။ စနစ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္းမ်ားဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလပင္ျဖစ္ျပီး အထူးသတိျပဳ ကိုင္တြယ္သင့္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ အစိုးရ၏ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မူတည္ေနၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘ႑ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္သာ အစိုးရ၏ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အဓိက ေအာင္ျမင္ေစမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရေပသည္။

  • ခုႏွစ္

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားကျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚ ကမ္း လွမ္းခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အၿပီးျပတ္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ရဘဲ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ အႏုိင္ ရရွိသြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရသို႔ အစိုးရ တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

  • ခုႏွစ္

KNPP အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အေမွာင္ခ်ထားလို႔ မရတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ သာမန္စစ္ပြဲေတြကေန အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ ရာပ႗ိပကၡ အဆင့္အထိတက္လွမ္းသြားႏိုင္ပါတယ္” လို႕ ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႕ႏွင့္ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထား လိုက္ပါတယ္။

  • ခုႏွစ္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူမည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ မစုစႏၵီမ်ိဳးလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

“တျခား Scholarship program ေတြကိုု ၃ခါ ေလ်ွာက္ျပီး အေရြးခ်ယ္မခံခဲ့ရေပမယ့္ ပညာဆက္ သင္ခ်င္စိတ္ကေတာ့ ေပ်ာက္မသြားဘဲ ထပ္ခါတလဲလဲ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဆံုုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ထားျပီးရင္ ေသခ်ာျပင္ဆင္ဖုုိ႔၊ စိတ္ဓါတ္မက်ဖုုိ႔နဲ႔ ဇြဲေကာင္းဖုုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္”

  • ခုႏွစ္

သမိုင္းကေန သင္ခန္းစာယူပါ၊ ႀကီးျမတ္သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳပါ

ခ်စ္ေသာသားေလးရဲဝဏၰ

ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ေပါ့ သားရယ္။ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္ ၈ ဟာ ၈.၈.၈၈ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလုံးေန႔လို႔ အမည္ေပးလိုက္ၾကတယ္။

  • ခုႏွစ္

DPN အဖြဲ႔ဝင္ ဦးထြန္းေဇာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးထြန္းေဇာ္သည္ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (Arakan National Council – ANC) ၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal Council – UNFC) မွ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (Delegation for Political Negotiation - DPN) တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ မင္းရန္ႏိုင္က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

မင္းရန္ႏိုင္ - UNFC ကေနၿပီး အဆိုျပဳထားတဲ့ အခ်က္ (၉) ခ်က္အေပၚ အစိုးရအဖြဲ႔ရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္က ဒီ (၉) ခ်က္အေပၚမွာ သူတို႔ ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါသလဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၉) ခ်က္ကိုေတာ့ လက္ခံလို႔ပဲ အသိအမွတ္ျပဳ ေဆြးေႏြးလာတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၿပီေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္တာက။ ဆိုေတာ့ ဒီ (၉) ခ်က္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာထားတာက ဒါက ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာတဲ့ ဥစၥာသာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရလာတဲ့ရလဒ္ကလည္း ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီးေတာ့မွ ရလာ တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္တဲ့ပံုစံအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ (၉) ခ်က္က အခု ေဆြးေႏြးေန တယ္။ အစိုးရဘက္က သေဘာထားကလည္း ဒီအေပၚမွာ လက္ခံခဲ့လို႔လည္း ဒီေန႔ထက္ထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ နဲ႔ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။ အဲဒီလို ေျပာလို႔ရပါ တယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ ဒီ (၉) ခ်က္အေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားေနတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - အဲဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္ကို ေမးရင္ အေျဖအတိအက် ရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားက ေတာ့ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအေပၚမွာ တုန္႔ျပန္တဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တုန္႔ျပန္လာလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျဖရ လဒ္က ဒီေန႔ထက္ထိ အေျဖထြက္ဖုိ႔က နည္းနည္းၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ သေဘာရွိတယ္ေလ။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာ ထားကို ေယဘူယ် ခ်ံဳေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ကိုေတာ့ သူတို႔က လိုလား တယ္။ ဒါေပမဲ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆိုျပဳတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ထဲက အားလံုးကို လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတာ့ သူတို႔ မရွိဘူး။ အဲဒီလို ေျပာလို႔ရပါတယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - အဲဒါဆိုရင္ ဒီအဆိုျပဳထားတဲ့ (၉) ခ်က္ကလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ။ ေဆြးေႏြးတိုင္း ေဆြးေႏြး တိုင္းလည္း အခ်က္ေတြက မျပတ္ဘူး။ ေလးခ်က္၊ ငါးခ်က္ေလာက္ အတည္ျပဳလိုက္၊ ေနာက္တစ္ခါျပန္ေဆြး ေႏြးရင္ တစ္ကေနျပန္စလိုက္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ က်န္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္ပါသ လဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္တာကေတာ့ ႏွစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ အျပည့္အဝမရွိေသးတဲ့ အပိုင္းတစ္ပိုင္းရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းေတြ႔ရတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီႏိုင္ငံေရးဆႏၵ နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းမွာေပါ့။ အဲဒီအပိုင္းမွာလည္း သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိ ဘူး။ အဲဒီမွာ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္တယ္။ တကယ့္စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္ မေန ရေအာင္ယူၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္ကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ရပ္ တည္ခ်က္ သေဘားထားက အစိုးရနဲ႔ တပ္ၾကားမွာ မတူၾကဘူး။ အစိုးရကေတာ့ တက္ၾကြမႈနဲ႔ ဆႏၵအျပည့္အဝ ရွိ တယ္။ တစ္ခ်ိန္က သူလည္း အတိုက္အခံျဖစ္ခဲ့တာပဲ။ တပ္မေတာ္ဘက္ကၾကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ သူက ေတာ့ အရင္ ယႏၱရားအေဟာင္းနဲ႔ စနစ္အေဟာင္းကေန ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့ Institution ကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေပါ့ေလ။ ေနာက္သူ႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ျပဳျပင္ဖို႔ကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဘူးလို႔ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - ဒါဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ေတြမွာလည္း ဒီအခ်က္ (၉) ခ်က္အေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြး ရမယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ အပိုင္းကေတာ့ တစ္ပိုင္းေပါ့ေနာ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီဘက္က ဒါမ်ိဳးက်န္ေနတာေတြကို သိပ္ၿပီး ဘဝင္မက်ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္တယ္။ ဆိုေတာ့ ေနာက္ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာေရာ က်န္ရွိေနတဲ့အခ်က္ေတြကို ဒီဘက္က ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျပင္ဆင္သြားမလဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - ဒီတစ္ေခါက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေဝးအရဆိုရင္ အစိုးရရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္ ဘက္က နည္းလမ္းရွာဖို႔အတြက္ကို သူတို႔လမ္းဖြင့္ထားဆဲ ျဖစ္တယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေျဖရွာဖို႔လည္း ဆႏၵ ေတာ့ ရွိေနတယ္။ အဲဒီဆႏၵအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္။ အေျဖရွာမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုက္ပြဲနည္းလမ္းနဲ႔ေတာ့ အေျဖရွာတာက အေျဖမထြက္ဘူး။ စားပြဲဝိုင္းနည္းလမ္းနဲ႔ အေျဖရွာမယ္ဆိုၿပီး နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးသမွ်ကာလပတ္လံုး စားပြဲ ဝိုင္းနည္းလမ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္တို႔က ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသြားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိပါတယ္။

မင္းရန္ႏုိင္ - UNFC အေၾကာင္း နည္းနည္း ေမးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။ UNFC ကေနၿပီး ႏႈတ္ထြက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြက လည္း ရွိတယ္ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕က UNFC ဟာ အားေပ်ာ့သြားၿပီဆိုၿပီး သံုးသပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီသံုး သပ္ခ်က္ေတြအေပၚ ဘာမ်ား ျပန္ေျပာလိုပါသလဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - UNFC ရဲ႕အေနအထားကို အေပၚယံအားျဖင့္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ အေရအတြက္အ ရ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကေတာ့ ေလ်ာ့သြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ဒီထြက္သြားတဲ့အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔နဲ႔ မူဝါဒကြဲျပားၿပီးေတာ့မွ သေဘာထားဆႏၵမတိုက္ဆိုင္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ပထဝီအေနအထားအရ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ေဒသ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ သူတို႔ေျမာက္ပိုင္းမွာ စုၿပီး ရပ္တည္ရမယ္ဆိုတဲ့အေနအထားျဖစ္သြားလို႔သာ သူတို႔ ရပ္တည္ေနရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ UNFC ရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားအေပၚမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကြဲလြဲခ်က္ေတာ့ မရွိဘူးလို႔ ဒီလိုပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အင္အားကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ အေရအတြက္အားျဖင့္ေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က နည္းသြားတယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ ဘာမွမူဝါဒျပႆနာေတြ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိတဲ့အတြက္ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကား မွာ ျပႆနာလည္း မရွိဘူး။ မသင့္ျမတ္မႈေတြလည္း မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတူတကြ လုပ္ႏုိင္တဲ့အေနအ ထားေတြ ရိွတယ္။ အရင္က ရွိေနတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားအတိုင္းပဲ။ ဒီအဖြဲ႔ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းသြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ မကြဲျပားဘူး လို႔ ဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - အျပင္က သံုးသပ္ေနတာက UNFC မွာ ႏႈတ္ထြက္တဲ့အဖြဲ႔ေတြရွိတဲ့အတြက္ UNFC ရဲ႕ သေဘာ ထားက NCA ကို လက္မွတ္ထိုးလာႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး သံုးသပ္ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရာ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ ရွိလဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ UNFC ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က စကတည္းက ဒီ NCA စာခ်ဳပ္ကို UNFC ကေနၿပီးေတာ့ ပဲ ေနာက္ကေန ကူေပးခဲ့တာ ေတာက္ေရွာက္ NCCT ျဖစ္ေပၚဖို႔ အခင္းအက်င္းကစၿပီးေတာ့ဆိုေတာ့ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးဖို႔ UNFC ရဲ႕ ဆႏၵက အခုမွပဲ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနအရ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္ဆိုတာ အေျခအေနက ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ အရင္ကတည္းကလည္း အတူတူ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ခုနေျပာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ အေနအထားမွာ အေျခအေနက မေပးခဲ့ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မေပးလဲ၊ အားလံုးပါဝင္ေရးမူေၾကာင့္၊ အားလံုးပါဝင္ေရးမူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အခါၾကေတာ့ ယံု ၾကည္မႈက ပ်က္သြားၿပီ။ ယံုၾကည္မႈပ်က္သြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခု ယံုၾကည္မႈ ျပန္တည္ေဆာက္ေန တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈသာ အခိုင္အမာ ရရွိမယ္ဆိုရင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ယံုၾကည္မႈ ျပန္တည္ ေဆာက္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ့္အဆင့္ကို ေရာက္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အခ်က္အလက္အရ စာရြက္ေပၚမွာ သေဘာတူၿပီး အဲဒီစာရြက္ေပၚမွာ သေဘာတူညီ ႏိုင္တဲ့အထိ ေျမျပင္အေနထားေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ေျမျပင္အေနအထားရဲ႕ အျပဳအ မူေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း အေနအထားေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - ဒီတစ္ေခါက္ ေဆြးေႏြးလို႔ ရလာတဲ့ ရလဒ္အေပၚကိုေရာ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ဦးထြန္းေဇာ္ - ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရလာတဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔အ တြက္ေတာ့ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္လို႔ ရပါတယ္။ အခ်က္အလက္အားျဖင့္ ေျပာ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေလးခ်က္ရတယ္။ ကိုးခ်က္က်န္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ သံုးသပ္လို႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ (၈) ခ်က္လံုး ေျပလည္မွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမယ့္ အဆင့္ကို ေရာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ (၈) ခ်က္စလံုး ေျပလည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရဦးမယ္၊ ႀကိဳး ပမ္းရဦးမယ္။ အဲဒီအတြက္ကေတာ့ ဒီေန႔ ဆ႒မအႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈက ဆက္သြားဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - ကၽြန္ေတာ္ ေမးခဲ့တဲ့ေမးခြန္းေတြအျပင္ တျခားေျပာခ်င္တာမ်ား ရွိရင္လည္း ေျပာေပးပါဦးခင္ဗ်။

ဦးထြန္းေဇာ္ - ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခု ဒီတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြး ခ်က္ (၉) ခ်က္က ဒီေန႔ထက္ထိ မေျပလည္ႏိုင္ေသးတာကေတာ့ အဓိက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အဖုအထစ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအေပၚမွာ သြားၿပီးေတာ့ ရိုက္ခတ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္တုန္းက အတူတကြ လုပ္လာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္စဥ္အရ အခိုင္အမာရပ္တည္ေနတဲ့ၾကားကမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြဲျပားေအာင္လုပ္တဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးလိုက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေဆြးေႏြး မႈေတြကလည္း ေႏွာင့္ေႏွးသြားတယ္။ အခုအဲဒီလိုမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ သူရဲ႕ တာဝန္ရွိတဲ့အေလ်ာက္ သူတို႔မွာ ရွိေနတဲ့ Institution ေတြေပါ့။ အစိုးရထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အစိုးရရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္ Institution ေတြကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေလး လုပ္ႏုိင္မယ့္အေနအ ထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစိုးရသက္သက္၊ တပ္မေတာ္ကသက္သက္လို႔ ေျပာလို႔မရေအာင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအဆင့္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဝင္ေရာက္ေနၿပီ။ သြားေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီမိုက ေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိုးရေအာက္ကို တပ္မေတာ္က မေရာက္ေသးတဲ့အေနအ ထားေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး အစိတ္အပိုင္းဟာလည္း အခက္အခဲအျဖစ္ေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဒီအေနအထားကို ေရာက္ရွိလာဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က လည္း ဒီထက္အားစိုက္ၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးစားဖို႔ ႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္မိတယ္။

မင္းရန္ႏိုင္ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

  • ခုႏွစ္

“ဘာသာစကားကို သင္လို႔မရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆြီဒင္ Society ထဲကို ၀င္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါတယ္” - Karen Swedish Community ဥကၠဌ ေနာ္သီတာႏိုင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ကရင္ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဥေရာပတုိက္ရွိ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ သြား ေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ အေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ Karen Swedish Community (ဆြီဒင္ ကရင္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း)ဥကၠဌျဖစ္သူ ေနာ္သီတာႏုိင္အား ေကအုိင္စီက ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

  • ခုႏွစ္

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေစတနာသဒါၶတရားပြါးမ်ားသည့္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဘဝတစ္ခုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေန႔မအား ညမအားသြားလာလႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရွိပါသည္။

  • ခုႏွစ္

ပညာေရးက႑မွတဆင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔

မ်ားမၾကာေသးမွီက ယူနက္စ္ကို ဘန္ေကာက္႐ံုးကေနၿပီး ႀကီးမႈးက်င္းပတဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ “ပညာေရး ၂၀၃၀” အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ CSO ေတြက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ မဟုတ္ပါ။ CSO မ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကိုပါ ပါဝင္ေစဖို႔ဆိုၿပီး UNESCO ရန္ကုန္႐ံုးကတဆင့္ သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို အဆိုျပဳလာတဲ့အတြက္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရွင္းလင္းေျပာပါရေစ။

  • ခုႏွစ္

“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး”ရန္ပုံေငြမ်ား အေၾကာင္း

by ေက်ာ္စိုးသူ 

လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ဘတ္ဂ်တ္၏ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရုံးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ တရားမဝင္ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။

၎ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး အနည္းငယ္သာရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လူတစ္စုအတြက္သာ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားေကာင္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အားနည္းခဲ့ေသာ အစိုးရစနစ္တို႔၏ အက်ိဳးရလာဒ္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္သို႔ ထည့္ဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္လိုရာသုံးႏိုင္ရန္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေဒသအစိုးရမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ေဒသဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳျပဌာန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထိုဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္ျခင္းမရိွေသာသည္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈမရွိေသာ စနစ္တြင္ မည္သူမွ် ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့့္တြင္ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းၿပီး (Check & Balance) အသက္ဝင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဌာနအသီးသီးမွာရွိသည့္ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္သို႔ ထည့္ဝင္ေစကာ ထိုမွတဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏို္င္ေစျခင္းအထိပါ ဦးသိန္းစိန္းအစိုးရအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ထိုေနရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိိုးရအေနျဖင့္ ေပါ့ေလ်ာ့မိခဲ့သည္မွာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ထိုေငြထားသုံးစြဲျခင္းတို႔ အက်င့္ပါလာခဲ့ေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းရေငြမ်ားကိုလည္း ထိန္ခ်န္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္တပ္ ရန္ပုံေငြစာရင္းထားရွိဖြင့္လွစ္မႈ၌ အဓိကသာဓကသည္ ပဲခူးတိုင္းအစိုးရ၏ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သက္ေရာက္မႈ O/A(အျခားစာရင္းရွင္)ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာအျခား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ အေထြအေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားသည္လည္း သက္သက္ရွိေနေသးသည္။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ O/A ျဖင့္ ေထာက္ပံံ့ေပးေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုက္သင့္သေလာက္္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ O/A ျဖင့္ ခ်ထားေပးေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းမရွိသုံးစြဲေနမႈမ်ားကို ထပ္မံေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ MD (ဦးစီးဌာနေငြထုတ္စာရင္း) ျဖင့္ပင္ ေငြပမာဏေလ်ာ့ခ်၍ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ မည္သုိ႔မည္ပုံပင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အသက္မဝင္ေသးေသာ ေဒသအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ တရားဝင္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားမွာလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။

ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲေဝရရွိမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားမွာ ရရသုံးသုံးျဖင့္ ပိုလွ်ံမႈမ်ားမ်ားစားစား မရွိၾကေသာ္လည္း ဖယ္ဒရယ္အရေဒသအစိုးရမ်ားကို ပိုမိုခြဲေဝခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္စနစ္တြင္ေတာ့ အဆိုပါ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္လူတစ္စု၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားသာ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

စာရင္းအင္မရွိေသာ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ယူသြားႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မေကြးတိုင္းတြင္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤေနရာတြင္ အထူးခ်ီးက်ဴးလိုသည္မွာ လက္ရွိ မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရစနစ္ကို အရင္ကတည္းက ခ်ည္းကပ္ေလ့လာထားၿပီး မည္သို႔မည္ပုံ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရမည္ကိုပင္ ေသခ်ာသိေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။

က်န္ေဒသဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေလးစားအားက် အတုယူသင့္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အဆိုပါ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္ယူသုံးစြဲရမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သတိထားရမည္မွာ ဤရန္ပုံေငြႏွင့္ အလားတူ ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားကို အျခားေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ ထားရွိသုံးစြဲေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ဖယ္ဒရယ္အရ ခြဲေဝေပးသည့္ ေဒသဘတ္ဂ်တ္မ်ားတြင္ပင္ မိမိတို႔သုံးလိုေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ရေပမည္။

ဤေနရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ျဖစ္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သုံးေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ (စြမ္းရည္) Capacity မ်ားလိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ အဆိုပါ တရားမဝင္ဖန္ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သလို ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး မျဖစ္ထြန္းေပ။ ထို႔အျပင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးမထား မေလးစားရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း သတိႀကီးစြာထား၍ ကိုင္တြယ္ရေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကို တစ္ေျပးညီလိုက္နာက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အားေကာင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed